จุฬาฯ ในสื่อ

ถึงเวลาขยายแนวคิด Eco-school UNEP-จุฬาฯ ถกวิกฤตสิ่งแวดล้อม!

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย