จุฬาฯ ในสื่อ

เปิดห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์จุฬาฯ โดดเด่นทั้งดีไซน์และแนวคิด

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย