จุฬาฯ ในสื่อ

“วันนี้ที่รอคอย” ของคริสตชนคาทอลิก พระสันตะปาปา เยือนไทย ในรอบ 35 ปี

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย