จุฬาฯ ในสื่อ

จุฬาฯ ผนึกกสิกรไทยปั้น CU NEX สู่ “ดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ ยูนิเวอร์ซิตี้”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X