จุฬาฯ ในสื่อ

คนดังเลี้ยงลูกเหมือนงานแฮนด์เมด ตามคำแนะนำของจิตแพทย์

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย