จุฬาฯ ในสื่อ

โควิด-19 “ฝังลึกเซลล์ ตรวจยากอย่าชะล่าใจ”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย