จุฬาฯ ในสื่อ

สิ่งที่อาเซียนต้องทำเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19

สิ่งที่อาเซียนต้องทำเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X