จุฬาฯ ในสื่อ

ครั้งแรกของไทย “จุฬาฯ ฆ่าเชื้อบนปริญญาบัตรด้วยรังสีเอกซ์” นวัตกรรมป้องกันโควิดสูงสุด

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย