จุฬาฯ ในสื่อ

มหาวิทยาลัยไทยต้องพัฒนาตัวเองให้ติดอันดับ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย