จุฬาฯ ในสื่อ

“เตียงอัจฉริยะ 5G” นวัตกรรมจุฬาฯเซฟคนป่วยสูงวัยป้องกันตกเตียง

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย