จุฬาฯ ในสื่อ

จุฬาฯ ที่ 1 ของไทย และ TOP 22 สาขา จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings by Subject 2021

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย