จุฬาฯ ในสื่อ

“แบตเตอรี่สังกะสีไอออน” เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย