จุฬาฯ ในสื่อ

เปลี่ยนวิกฤติโควิดให้เป็นโอกาส ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย