จุฬาฯ ในสื่อ

เปิดเบื้องหลังขั้นตอน สัตว์ทดลอง กลไกสำคัญงานวิจัย วัคซีนโควิด-19

ในการผลิต วัคซีนโควิด-19 นอกจากทีมนักวิจัยแล้ว สัตว์ทดลองเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทดลองและคิดค้นวัคซีน ปัจจุบันในประเทศไทยมีการวิจัยวัคซีนโควิด-19 โดยทีมนักวิจัยไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ ปี2563 แบ่งออกเป็น 3 ชนิดวัคซีน และได้ผ่านขั้นตอนการทดลองในสัตว์ทดลองประเภทไพรเมทหรือลิง โดยหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังสัตว์ทดลองเหล่านี้ก็คือ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสัตว์ทดลอง เบื้องหลังการวิจัยวัคซีนโควิด-19 ของคนไทยโดย “ทีมไทยแลนด์”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย