จุฬาฯ ในสื่อ

วธ.-จุฬาฯ บูรณาการเปิดหลักสูตรออนไลน์ “รู้เท่าทันสื่อ-รู้กฎหมาย-ดิจิตัล-เฝ้าระวัง ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย