จุฬาฯ ในสื่อ

นวัตกรรมล่าสุด ศูนย์วิทย์ฮาลาลจุฬาฯ Strip Test ชุดตรวจเนื้อสัตว์ต้องห้าม ค้นดีเอ็นเอ ได้ถึง 5 ชนิดในครั้งเดียว

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย