จุฬาฯ ในสื่อ

“ไม่มีโรคเอดส์ในหมู-ไก่” เลือกซื้อจากแหล่งผลิตมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย