จุฬาฯ ในสื่อ

พลิกสูตรมุ่งโตสู่กลยุทธ์ “รอด” ฝ่าวิกฤติ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย