จุฬาฯ ในสื่อ

เสริมชุดตรวจโควิดเชิงรุกหา’ผู้ติดเชื้อใหม่’เร็วขึ้น!

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย