จุฬาฯ ในสื่อ

“เนื้อไก่” แหล่งโปรตีนสมบูรณ์ มากคุณค่าทางอาหาร

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย