จุฬาฯ ในสื่อ

รู้เท่าทัน-เฝ้าระวังสู้โควิด(2)’กลุ่มเด็ก’เสี่ยงป่วยเรื้อรัง

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย