จุฬาฯ ในสื่อ

เชิดชู “หมอยง” นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2564 อุทิศตนด้านไวรัสวิทยา

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ” ของ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564 จากผลงานการเป็นผู้อุทิศตนในการศึกษาวิจัยด้านไวรัสวิทยาอย่างต่อเนื่องยาวนาน นำไปสู่การดูแล รักษา ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขจำนวนมาก

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย