จุฬาฯ ในสื่อ

เชิดชู “หมอยง” นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2564 อุทิศตนด้านไวรัสวิทยา

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ” ของ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564 จากผลงานการเป็นผู้อุทิศตนในการศึกษาวิจัยด้านไวรัสวิทยาอย่างต่อเนื่องยาวนาน นำไปสู่การดูแล รักษา ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขจำนวนมาก

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย