จุฬาฯ ในสื่อ

ต่างชาติชื่นชม “ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์” รับรางวัลสุดยอดนักเคมีสตรี จากองค์กรโลกด้านเคมี IUPAC

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย