จุฬาฯ ในสื่อ

รู้จัก! 3 แพลตฟอร์มฝึก Future skill จาก 3 มหาวิทยาลัยดัง

“CHULA MOOC” เรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) ทั้งในภาวะปกติและในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย