จุฬาฯ ในสื่อ

ตกค้าง “ยุคเข้มโควิด” “แรงงานข้ามชาติ” ไทยก็ต้อง “ปลดล็อก”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย