จุฬาฯ ในสื่อ

วิศวกรหญิงไทยกับการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาโควิด-19 และช่วยส่งเสริมเกษตรกร

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย