จุฬาฯ ในสื่อ

จุฬาฯ ผลิตชุดทดสอบแอลกอฮอล์ล้างมือ สกัดของปลอมสร้างความมั่นใจผู้ใช้ไร้โควิด

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย