จุฬาฯ ในสื่อ

“ใบยา ไฟโตฟาร์ม” กับการพัฒนางานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย