จุฬาฯ ในสื่อ

แนะนำต้นแบบคลินิกสุขภาพเพศ รพ.จุฬาลงกรณ์ เพื่อบุคคลข้ามเพศแบบครบวงจรโดยทีมแพทย์สหสาขา

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย