จุฬาฯ ในสื่อ

องค์การอนามัยโลกเตือน “หูไม่ได้ยิน” เสี่ยงสมองเสื่อมและพัฒนาการช้า

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย