ติดต่อจุฬาฯ

หน่วยงานของจุฬาฯ

คณะ / Faculty

วิทยาลัย / College

สถาบัน / Institute

สำนัก / Office

ศูนย์ / Center

อื่นๆ / Others

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X