ติดต่อจุฬาฯ

หน่วยงานของจุฬาฯ

หน่วยงานของจุฬาฯ

หน่วยงานของจุฬาฯ

หน่วยงานทั้งหมด

หน่วยงาน การติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2215 3555 / 0 2218 2000
อีเมล saraban@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 2565
อีเมล edcu57@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 1185
อีเมล psy@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8705
อีเมล cudentpr@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 2017
อีเมล pr@law.chula.ac.th
link
คณะนิเทศศาสตร์
Faculty of Communication Arts
โทรศัพท์ 0 2218 2205
อีเมล commarts@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 1128
อีเมล fonac@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 5758
อีเมล cbs@cbs.chula.ac.th
link
คณะรัฐศาสตร์
Faculty of Political Science
โทรศัพท์ 0 2218 7250
อีเมล ratthasatchula@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 5000
อีเมล webmaster@sc.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 1032
อีเมล spscmail@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 6309 – 10
อีเมล info@eng.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4583
อีเมล fineandappliedarts.cu@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 4302
link
คณะสหเวชศาสตร์
Faculty of Allied Health Sciences
โทรศัพท์ 0 2218 1065
อีเมล admin.ahs@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 9719
อีเมล pr.cuvet@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4869 – 70
อีเมล arts.chulalongkorn@gmail.com
link
คณะเภสัชศาสตร์
Faculty of Pharmaceutical Sciences
โทรศัพท์ 0 2218 8257
อีเมล info@pharm.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 6202
อีเมล econ@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2256 4000
อีเมล prmdcu@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 3501
อีเมล grad@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 9832
อีเมล cusar@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7340
อีเมล cpschula@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4101
อีเมล petro@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8152 – 3
อีเมล cphs@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7450
อีเมล cuti@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4915
อีเมล kzxyhd@hanbanthai.org
link
โทรศัพท์ 0 2218 4195 – 7
อีเมล info@cuip.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3852 – 4
อีเมล marketing@sasin.edu
link
โทรศัพท์ 0 2218 6011 – 2
อีเมล culi@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 9480 – 4
อีเมล chula.sti@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 8160
อีเมล arri@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8097
อีเมล eri@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8117
อีเมล eric@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7396
อีเมล cusri@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8052
อีเมล ibge@chula.ac.th
link
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
Metallurgy and Materials Science Research Institute
โทรศัพท์ 0 2218 4209 – 12
อีเมล mmri@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7464, 0 2251 5199
อีเมล ias@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7495
อีเมล thstudies@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3314
อีเมล help@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3374
อีเมล fpcs@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0016
อีเมล webreg@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3590 – 5
อีเมล cu.prop@chula.ac.th
link
สำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.)
Office of the University
โทรศัพท์ 0 2218 2929
อีเมล chulalibrary@car.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3356
อีเมล council@chula.ac.th
link
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (สนภ.)ฝ่ายประชุม สรรหา และแต่งตั้ง
โทรศัพท์ 0 2218 0178
อีเมล meeting.cc@chula.ac.th
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (สนภ.)ฝ่ายการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
โทรศัพท์ 0 2218 3329
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (สนภ.)งานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2218 3351
อีเมล audit_cu@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 02-218-0051-3
อีเมล ofas.ar@chula.ac.th
link
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.)ฝ่ายการเงิน
Division of Fiscal Budget
โทรศัพท์ 0 2218 0093
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.)ฝ่ายการบัญชี
Accounts Division
โทรศัพท์ 0 2218 0071 – 3
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.)ฝ่ายการพัสดุ
Supplies Division
โทรศัพท์ 0 2218 0080
โทรศัพท์ 0 2218 7045
อีเมล studentaffairs@chula.ac.th
link
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต
Division of Scholarships and Student Services
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)ฝ่ายพัฒนานิสิต
Division of Student Activities
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต
Division of Student Affair Networks
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)หน่วยหอพักนิสิต
Student Dormitory Unit
อีเมล rcuchula@hotmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 0540
อีเมล chulastudentwellness@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 0156
อีเมล hr@chula.ac.th
link
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.)ฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร
Division of Strategic HR Planning and Organizational Development
โทรศัพท์ 0 2218 0158
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.)ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
Division of Employee Management and Partnership
โทรศัพท์ 0 2218 0160
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.)ฝ่ายสิทธิประโยชน์และการดูแลทรัพยากรมนุษย์
Division of Employee Wellness and Welfare
โทรศัพท์ 0 2218 0263
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.)ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Division of Learning and Human Resource Development
โทรศัพท์ 02 218 0185​
โทรศัพท์ 0 2218 0222 – 7
อีเมล cts@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0054 – 63
link
โทรศัพท์ 0 2218 0101 – 3
อีเมล prm@chula.ac.th
link
สำนักบริหารระบบกายภาพ (สบภ.)ฝ่ายวางแผน ออกแบบ และสารสนเทศระบบกายภาพ
สำนักบริหารระบบกายภาพ (สบภ.)ฝ่ายอาคารสถานที่
สำนักบริหารระบบกายภาพ​ (สภบ.)ฝ่ายซ่อมบำรุง
สำนักบริหารระบบกายภาพ (สบภ.)ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
สำนักบริหารระบบกายภาพ (สบภ.)ฝ่ายบริหารสัญญากายภาพและจัดการยานพาหนะ
โทรศัพท์ 0 2218 0203
อีเมล research@chula.ac.th
link
สำนักบริหารวิจัย (สบจ.)ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย
Division of Research Development and Integration
สำนักบริหารวิจัย (สบจ.)ฝ่ายทุนวิจัย
Division of Research Funding
สำนักบริหารวิจัย (สบจ.)ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
Division of Research Analysis and Dissemination
สำนักบริหารวิจัย (สบจ.)หน่วยคลินิกวิจัย
Research Clinic Unit
โทรศัพท์ 0 2218 0202
อีเมล academic@chula.ac.th
link
สำนักบริหารวิชาการ (สบว.)ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาการ
Division of Academic Strategies and Development
สำนักบริหารวิชาการ (สบว.)ฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพหลักสูตร
Division of Curriculum Standards and Quality Assurance
สำนักบริหารวิชาการ (สบว.)ฝ่ายขับเคลื่อนพันธกิจวิชาการ
Division of Academic Mission Administration
โทรศัพท์ 0 2218 3126
อีเมล int.off@chula.ac.th
link
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ (สบร.)ฝ่ายบริหารวิชาการนานาชาติ
Division of Global Academic Affairs
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ (สบร.)ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมนานาชาติ
Division of Global Research and Innovation Promotion
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ (สบร.)ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติและพันธกิจสากล
Division of Global Networking and Engagement
โทรศัพท์ 0 2218 3621
อีเมล cuartculture@chula.ac.th
link
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Division of Art and Cultural Development and Promotion
link
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
Division of Museums and Art Galleries
โทรศัพท์ 0 2218 3645
link
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)หอประวัติ
Memorial Hall of Chulalongkorn University
โทรศัพท์ 0 2218 7097 – 8
link
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)ธรรมสถาน
Chulalongkorn University Dharma Centre
โทรศัพท์ 0 2218 3018 – 9
อีเมล dharma-centre@chula.ac.th
link
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
Dara Pirom Palace Museum
โทรศัพท์ 0 5329 9175
อีเมล dara_museum@hotmail.com
link
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน
Phra Chuthathut Ratchathan Museum
โทรศัพท์ 0 3821 6412
อีเมล wan_rakchat@hotmail.com
โทรศัพท์ 0 2218 0193
อีเมล chula.clla@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 0099
อีเมล cuerpstaff@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3914 – 20
อีเมล gened@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 2874 – 7
อีเมล cusc@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3952 – 4
อีเมล hsm@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 5273
อีเมล bdcperdo@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4141 – 2
อีเมล petromat@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0087
อีเมล clnr@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 9467
อีเมล info@start.or.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8021
อีเมล strec@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3245
อีเมล rural@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3704 – 6
อีเมล cuatc@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0242
อีเมล lic@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 2880
อีเมล unisearch@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0568
อีเมล cuhc@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0262
อีเมล saraban@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0267
อีเมล curiskcenter@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 3359 – 60
อีเมล cuar@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4654
อีเมล cubs@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3922 – 3
อีเมล ces@chula.ac.th
link
ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University Safety and Traffic Control Center
โทรศัพท์ 0 2218 3572 – 5
โทรศัพท์ 0 2218 3943
อีเมล crs@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3217 – 8
อีเมล ric@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 1053 – 4
อีเมล info@halalscience.org
link
โทรศัพท์ 0 2611 6175
อีเมล peace@rotarychula.org
link
โทรศัพท์ 0 2218 3203
อีเมล arckfas@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 9540
อีเมล culac@chula.ac.th
link
ศูนย์สื่อสารองค์กร (ศสอ.)
Chulalongkorn University Communication Center (CCC)
อีเมล ccc@chula.ac.th
link
ศูนย์สื่อสารองค์กร (ศสอ.)กลุ่มภารกิจสารนิเทศ
Office of Information
โทรศัพท์ 0 2218 3365
อีเมล pr@chula.ac.th
ศูนย์สื่อสารองค์กร (ศสอ.)กลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ (CICC)
Chula International Communication Center (CICC)
โทรศัพท์ 0 2218 3280
อีเมล cicc@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2160 5301 – 4
อีเมล cubook@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3929
อีเมล asean@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3945
อีเมล natha.v@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 09 3725 0808
อีเมล cu.innovation.hub@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 5275
อีเมล cu.nprct@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 5222
อีเมล shecu@chula.ac.th
link
ชมรมพฤทธาจารย์
The Senior Faculty Club
โทรศัพท์ 0 2218 7025
อีเมล nutsuda.h@chula.ac.th
โทรศัพท์ 0 2218 0555
อีเมล sav.coop@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3565, 0 2215 1991 – 2
อีเมล cupress@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3970 – 4
อีเมล curadio@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7020 – 2
อีเมล facultysenate@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7026 – 8
อีเมล info@cufc.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4582
link
หน่วยงาน การติดต่อ

มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน การติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2215 3555 / 0 2218 2000
อีเมล saraban@chula.ac.th
link
หน่วยงาน การติดต่อ

คณะ

หน่วยงาน การติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2218 2565
อีเมล edcu57@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 1185
อีเมล psy@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8705
อีเมล cudentpr@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 2017
อีเมล pr@law.chula.ac.th
link
คณะนิเทศศาสตร์
Faculty of Communication Arts
โทรศัพท์ 0 2218 2205
อีเมล commarts@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 1128
อีเมล fonac@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 5758
อีเมล cbs@cbs.chula.ac.th
link
คณะรัฐศาสตร์
Faculty of Political Science
โทรศัพท์ 0 2218 7250
อีเมล ratthasatchula@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 5000
อีเมล webmaster@sc.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 1032
อีเมล spscmail@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 6309 – 10
อีเมล info@eng.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4583
อีเมล fineandappliedarts.cu@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 4302
link
คณะสหเวชศาสตร์
Faculty of Allied Health Sciences
โทรศัพท์ 0 2218 1065
อีเมล admin.ahs@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 9719
อีเมล pr.cuvet@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4869 – 70
อีเมล arts.chulalongkorn@gmail.com
link
คณะเภสัชศาสตร์
Faculty of Pharmaceutical Sciences
โทรศัพท์ 0 2218 8257
อีเมล info@pharm.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 6202
อีเมล econ@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2256 4000
อีเมล prmdcu@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 3501
อีเมล grad@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 9832
อีเมล cusar@chula.ac.th
link
หน่วยงาน การติดต่อ

วิทยาลัย

หน่วยงาน การติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2218 7340
อีเมล cpschula@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4101
อีเมล petro@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8152 – 3
อีเมล cphs@chula.ac.th
link
หน่วยงาน การติดต่อ

สถาบัน

หน่วยงาน การติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2218 7450
อีเมล cuti@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4915
อีเมล kzxyhd@hanbanthai.org
link
โทรศัพท์ 0 2218 4195 – 7
อีเมล info@cuip.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3852 – 4
อีเมล marketing@sasin.edu
link
โทรศัพท์ 0 2218 6011 – 2
อีเมล culi@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 9480 – 4
อีเมล chula.sti@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 8160
อีเมล arri@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8097
อีเมล eri@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8117
อีเมล eric@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7396
อีเมล cusri@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8052
อีเมล ibge@chula.ac.th
link
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
Metallurgy and Materials Science Research Institute
โทรศัพท์ 0 2218 4209 – 12
อีเมล mmri@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7464, 0 2251 5199
อีเมล ias@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7495
อีเมล thstudies@chula.ac.th
link
หน่วยงาน การติดต่อ

สำนัก

หน่วยงาน การติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2218 3314
อีเมล help@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3374
อีเมล fpcs@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0016
อีเมล webreg@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3590 – 5
อีเมล cu.prop@chula.ac.th
link
สำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.)
Office of the University
โทรศัพท์ 0 2218 2929
อีเมล chulalibrary@car.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3356
อีเมล council@chula.ac.th
link
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (สนภ.)ฝ่ายประชุม สรรหา และแต่งตั้ง
โทรศัพท์ 0 2218 0178
อีเมล meeting.cc@chula.ac.th
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (สนภ.)ฝ่ายการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
โทรศัพท์ 0 2218 3329
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (สนภ.)งานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2218 3351
อีเมล audit_cu@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 02-218-0051-3
อีเมล ofas.ar@chula.ac.th
link
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.)ฝ่ายการเงิน
Division of Fiscal Budget
โทรศัพท์ 0 2218 0093
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.)ฝ่ายการบัญชี
Accounts Division
โทรศัพท์ 0 2218 0071 – 3
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.)ฝ่ายการพัสดุ
Supplies Division
โทรศัพท์ 0 2218 0080
โทรศัพท์ 0 2218 7045
อีเมล studentaffairs@chula.ac.th
link
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต
Division of Scholarships and Student Services
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)ฝ่ายพัฒนานิสิต
Division of Student Activities
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต
Division of Student Affair Networks
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)หน่วยหอพักนิสิต
Student Dormitory Unit
อีเมล rcuchula@hotmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 0540
อีเมล chulastudentwellness@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 0156
อีเมล hr@chula.ac.th
link
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.)ฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร
Division of Strategic HR Planning and Organizational Development
โทรศัพท์ 0 2218 0158
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.)ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
Division of Employee Management and Partnership
โทรศัพท์ 0 2218 0160
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.)ฝ่ายสิทธิประโยชน์และการดูแลทรัพยากรมนุษย์
Division of Employee Wellness and Welfare
โทรศัพท์ 0 2218 0263
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.)ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Division of Learning and Human Resource Development
โทรศัพท์ 02 218 0185​
โทรศัพท์ 0 2218 0222 – 7
อีเมล cts@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0054 – 63
link
โทรศัพท์ 0 2218 0101 – 3
อีเมล prm@chula.ac.th
link
สำนักบริหารระบบกายภาพ (สบภ.)ฝ่ายวางแผน ออกแบบ และสารสนเทศระบบกายภาพ
สำนักบริหารระบบกายภาพ (สบภ.)ฝ่ายอาคารสถานที่
สำนักบริหารระบบกายภาพ​ (สภบ.)ฝ่ายซ่อมบำรุง
สำนักบริหารระบบกายภาพ (สบภ.)ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
สำนักบริหารระบบกายภาพ (สบภ.)ฝ่ายบริหารสัญญากายภาพและจัดการยานพาหนะ
โทรศัพท์ 0 2218 0203
อีเมล research@chula.ac.th
link
สำนักบริหารวิจัย (สบจ.)ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย
Division of Research Development and Integration
สำนักบริหารวิจัย (สบจ.)ฝ่ายทุนวิจัย
Division of Research Funding
สำนักบริหารวิจัย (สบจ.)ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
Division of Research Analysis and Dissemination
สำนักบริหารวิจัย (สบจ.)หน่วยคลินิกวิจัย
Research Clinic Unit
โทรศัพท์ 0 2218 0202
อีเมล academic@chula.ac.th
link
สำนักบริหารวิชาการ (สบว.)ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาการ
Division of Academic Strategies and Development
สำนักบริหารวิชาการ (สบว.)ฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพหลักสูตร
Division of Curriculum Standards and Quality Assurance
สำนักบริหารวิชาการ (สบว.)ฝ่ายขับเคลื่อนพันธกิจวิชาการ
Division of Academic Mission Administration
โทรศัพท์ 0 2218 3126
อีเมล int.off@chula.ac.th
link
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ (สบร.)ฝ่ายบริหารวิชาการนานาชาติ
Division of Global Academic Affairs
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ (สบร.)ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมนานาชาติ
Division of Global Research and Innovation Promotion
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ (สบร.)ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติและพันธกิจสากล
Division of Global Networking and Engagement
โทรศัพท์ 0 2218 3621
อีเมล cuartculture@chula.ac.th
link
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Division of Art and Cultural Development and Promotion
link
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
Division of Museums and Art Galleries
โทรศัพท์ 0 2218 3645
link
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)หอประวัติ
Memorial Hall of Chulalongkorn University
โทรศัพท์ 0 2218 7097 – 8
link
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)ธรรมสถาน
Chulalongkorn University Dharma Centre
โทรศัพท์ 0 2218 3018 – 9
อีเมล dharma-centre@chula.ac.th
link
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
Dara Pirom Palace Museum
โทรศัพท์ 0 5329 9175
อีเมล dara_museum@hotmail.com
link
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน
Phra Chuthathut Ratchathan Museum
โทรศัพท์ 0 3821 6412
อีเมล wan_rakchat@hotmail.com
หน่วยงาน การติดต่อ

ศูนย์

หน่วยงาน การติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2218 0193
อีเมล chula.clla@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 0099
อีเมล cuerpstaff@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3914 – 20
อีเมล gened@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 2874 – 7
อีเมล cusc@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3952 – 4
อีเมล hsm@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 5273
อีเมล bdcperdo@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4141 – 2
อีเมล petromat@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0087
อีเมล clnr@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 9467
อีเมล info@start.or.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8021
อีเมล strec@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3245
อีเมล rural@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3704 – 6
อีเมล cuatc@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0242
อีเมล lic@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 2880
อีเมล unisearch@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0568
อีเมล cuhc@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0262
อีเมล saraban@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0267
อีเมล curiskcenter@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 3359 – 60
อีเมล cuar@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4654
อีเมล cubs@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3922 – 3
อีเมล ces@chula.ac.th
link
ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University Safety and Traffic Control Center
โทรศัพท์ 0 2218 3572 – 5
โทรศัพท์ 0 2218 3943
อีเมล crs@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3217 – 8
อีเมล ric@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 1053 – 4
อีเมล info@halalscience.org
link
โทรศัพท์ 0 2611 6175
อีเมล peace@rotarychula.org
link
โทรศัพท์ 0 2218 3203
อีเมล arckfas@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 9540
อีเมล culac@chula.ac.th
link
ศูนย์สื่อสารองค์กร (ศสอ.)
Chulalongkorn University Communication Center (CCC)
อีเมล ccc@chula.ac.th
link
ศูนย์สื่อสารองค์กร (ศสอ.)กลุ่มภารกิจสารนิเทศ
Office of Information
โทรศัพท์ 0 2218 3365
อีเมล pr@chula.ac.th
ศูนย์สื่อสารองค์กร (ศสอ.)กลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ (CICC)
Chula International Communication Center (CICC)
โทรศัพท์ 0 2218 3280
อีเมล cicc@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2160 5301 – 4
อีเมล cubook@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3929
อีเมล asean@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3945
อีเมล natha.v@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 09 3725 0808
อีเมล cu.innovation.hub@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 5275
อีเมล cu.nprct@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 5222
อีเมล shecu@chula.ac.th
link
หน่วยงาน การติดต่อ

อื่นๆ

หน่วยงาน การติดต่อ
ชมรมพฤทธาจารย์
The Senior Faculty Club
โทรศัพท์ 0 2218 7025
อีเมล nutsuda.h@chula.ac.th
โทรศัพท์ 0 2218 0555
อีเมล sav.coop@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3565, 0 2215 1991 – 2
อีเมล cupress@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3970 – 4
อีเมล curadio@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7020 – 2
อีเมล facultysenate@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7026 – 8
อีเมล info@cufc.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4582
link
หน่วยงาน การติดต่อ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า