หน่วยงานของจุฬาฯ

หน่วยงานของจุฬาฯ

ติดต่อจุฬาฯ

หน่วยงานของจุฬาฯ

หน่วยงานทั้งหมด

หน่วยงาน การติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2215 3555 / 0 2611 7500
อีเมล pr@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 2565
อีเมล edcu57@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 1185
อีเมล psy@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8705
อีเมล cudentpr@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 2017
อีเมล pr@law.chula.ac.th
link
คณะนิเทศศาสตร์
Faculty of Communication Arts
โทรศัพท์ 0 2218 2205
อีเมล commarts@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 1128
อีเมล fonac@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 5758
อีเมล webmaster@cbs.chula.ac.th
link
คณะรัฐศาสตร์
Faculty of Political Science
โทรศัพท์ 0 2218 7250
อีเมล ratthasatchula@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 5000
อีเมล webmaster@sc.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 1032
อีเมล spscmail@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 6309 – 10
อีเมล info@eng.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4583
อีเมล faa@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4302
link
คณะสหเวชศาสตร์
Faculty of Allied Health Sciences
โทรศัพท์ 0 2218 1065
อีเมล ahs@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 9719
อีเมล pr.cuvet@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4869 – 70
อีเมล arts.chulalongkorn@gmail.com
link
คณะเภสัชศาสตร์
Faculty of Pharmaceutical Sciences
โทรศัพท์ 0 2218 8257
อีเมล info@pharm.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 6202
อีเมล econ@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2256 4000
link
โทรศัพท์ 0 2218 3501
อีเมล grad@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 9832
อีเมล cusar@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7340
อีเมล cpschula@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4101
อีเมล petro@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8152 – 3
อีเมล cphs@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7450
อีเมล tri@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4915
อีเมล kzxyhd@hanbanthai.org
link
โทรศัพท์ 0 2218 4195 – 7
อีเมล info@cuip.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3852 – 4
อีเมล marketing@sasin.edu
link
โทรศัพท์ 0 2218 6011 – 2
อีเมล culi@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 9480 – 4
อีเมล chula.sti@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 8160
อีเมล arri@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8097
อีเมล eri@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8117
อีเมล eric@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7396
อีเมล cusri@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8052
อีเมล ibge@chula.ac.th
link
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
Metallurgy and Materials Science Research Institute
โทรศัพท์ 0 2218 4209 – 12
อีเมล mmri@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7464, 0 2251 5199
อีเมล ias@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7495
อีเมล thstudies@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3314
อีเมล help@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3374
อีเมล fpcs@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0016
อีเมล webreg@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3590 – 5
อีเมล cu.prop@chula.ac.th
link
สำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.)
Office of the University
โทรศัพท์ 0 2218 2929
อีเมล chulalibrary@car.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3356
อีเมล council@chula.ac.th
link
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (สนภ.)ฝ่ายประชุม สรรหา และแต่งตั้ง
โทรศัพท์ 0 2218 0178
อีเมล meeting.cc@chula.ac.th
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (สนภ.)ฝ่ายการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
โทรศัพท์ 0 2218 3329
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (สนภ.)งานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2218 3351
อีเมล audit_cu@chula.ac.th
link
link
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.)ฝ่ายการเงิน
Division of Fiscal Budget
โทรศัพท์ 0 2218 0093
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.)ฝ่ายการบัญชี
Accounts Division
โทรศัพท์ 0 2218 0071 – 3
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.)ฝ่ายการพัสดุ
Supplies Division
โทรศัพท์ 0 2218 0080
โทรศัพท์ 0 2218 7045
อีเมล studentaffairs@chula.ac.th
link
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต
Division of Scholarships and Student Services
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)ฝ่ายพัฒนานิสิต
Division of Student Activities
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต
Division of Student Affair Networks
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)หน่วยหอพักนิสิต
Student Dormitory Unit
link
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต
Chula Student Wellness
โทรศัพท์ 0 2218 0540
อีเมล chulastudentwellness@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 0156
อีเมล hr@chula.ac.th
link
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.)ฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร
Division of Strategic HR Planning and Organizational Development
โทรศัพท์ 0 2218 0158
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.)ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
Division of Employee Management and Partnership
โทรศัพท์ 0 2218 0160
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.)ฝ่ายสิทธิประโยชน์และการดูแลทรัพยากรมนุษย์
Division of Employee Wellness and Welfare
โทรศัพท์ 0 2218 0263
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.)ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Division of Learning and Human Resource Development
โทรศัพท์ 02 218 0185​
โทรศัพท์ 0 2218 0222 – 7
อีเมล cts@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0054 – 63
link
โทรศัพท์ 0 2218 0101 – 3
อีเมล prm@chula.ac.th
link
สำนักบริหารระบบกายภาพ (สบภ.)ฝ่ายวางแผน ออกแบบ และสารสนเทศระบบกายภาพ
สำนักบริหารระบบกายภาพ (สบภ.)ฝ่ายอาคารสถานที่
สำนักบริหารระบบกายภาพ​ (สภบ.)ฝ่ายซ่อมบำรุง
สำนักบริหารระบบกายภาพ (สบภ.)ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
สำนักบริหารระบบกายภาพ (สบภ.)ฝ่ายบริหารสัญญากายภาพและจัดการยานพาหนะ
โทรศัพท์ 0 2218 0203
อีเมล research@chula.ac.th
link
สำนักบริหารวิจัย (สบจ.)ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย
Division of Research Development and Integration
สำนักบริหารวิจัย (สบจ.)ฝ่ายทุนวิจัย
Division of Research Funding
สำนักบริหารวิจัย (สบจ.)ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
Division of Research Analysis and Dissemination
สำนักบริหารวิจัย (สบจ.)หน่วยคลินิกวิจัย
Research Clinic Unit
โทรศัพท์ 0 2218 0202
อีเมล academic@chula.ac.th
link
สำนักบริหารวิชาการ (สบว.)ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
Division of Academic Development
สำนักบริหารวิชาการ (สบว.)ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร
Division of Curriculum Standards
สำนักบริหารวิชาการ (สบว.)ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ
Division of Academic Funding Administration
โทรศัพท์ 0 2218 3130
อีเมล int.off@chula.ac.th
link
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ (สบร.)ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
Division of Foreign Affairs
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ (สบร.)ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ
Division of International Networks
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ (สบร.)ฝ่ายบริการนิสิตและอาจารย์ชาวต่างประเทศ
Division of Foreign Student and Lecturer Services
โทรศัพท์ 0 2218 3634 – 5
อีเมล chulaartculture@gmail.com
link
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Division of Art and Cultural Development and Promotion
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
Division of Museums and Art Galleries
โทรศัพท์ 0 2218 3645
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)หอประวัติ
Memorial Hall of Chulalongkorn University
โทรศัพท์ 0 2218 7097 – 8
link
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)ธรรมสถาน
Chulalongkorn University Dharma Centre
โทรศัพท์ 0 2218 3018 – 9
อีเมล dharma-centre@chula.ac.th
link
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
Dara Pirom Palace Museum
โทรศัพท์ 0 5329 9175
อีเมล dara_museum@hotmail.com
link
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน
Phra Chuthathut Ratchathan Museum
โทรศัพท์ 0 3821 6412
อีเมล wan_rakchat@hotmail.com
โทรศัพท์ 0 2218 0193
link
โทรศัพท์ 0 2218 0099
link
โทรศัพท์ 0 2218 3914 – 20
อีเมล gened@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 2874 – 7
อีเมล cusc@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3952 – 4
อีเมล hsm@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 5273
link
โทรศัพท์ 0 2218 4171 – 2
อีเมล info@petromat.org
link
โทรศัพท์ 0 2218 0087
อีเมล www.clnr.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 9467
อีเมล info@start.or.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8101
อีเมล strec@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3245
อีเมล rural@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3704 – 6
อีเมล cuatc@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0242
อีเมล lic@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 2880
อีเมล unisearch@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0568
อีเมล cuhc_2551@hotmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 0262
อีเมล central_admin@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0267
อีเมล curiskcenter@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 3359 – 60
อีเมล cuar@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4654
อีเมล cubs@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3922 – 3
อีเมล ces@chula.ac.th
link
ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University Safety and Traffic Control Center
โทรศัพท์ 0 2218 3572 – 5
โทรศัพท์ 0 2218 3943
อีเมล crs@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3217 – 8
อีเมล ric@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 1053 – 4
อีเมล info@halalscience.org
link
โทรศัพท์ 0 2611 6175
อีเมล peace@rotarychula.org
link
โทรศัพท์ 0 2218 3203
อีเมล arckfas@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 9540
link
ศูนย์สื่อสารองค์กร (ศสอ.)
Chulalongkorn University Communication Center (CCC)
link
ศูนย์สื่อสารองค์กร (ศสอ.)กลุ่มภารกิจสารนิเทศ
Office of Information
โทรศัพท์ 0 2218 3365
อีเมล pr@chula.ac.th
ศูนย์สื่อสารองค์กร (ศสอ.)กลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ (CICC)
Chula International Communication Center (CICC)
โทรศัพท์ 0 2218 3280
อีเมล cicc@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2160 5301 – 4
อีเมล cubook@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3929
อีเมล asean@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3945
อีเมล natha.v@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 09 3725 0808
อีเมล cu.innovation.hub@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 5275
อีเมล cu.nprct@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 5222
อีเมล shecu@chula.ac.th
link
ชมรมพฤทธาจารย์
The Senior Faculty Club
โทรศัพท์ 0 2218 7025
อีเมล nutsuda.h@chula.ac.th
โทรศัพท์ 0 2218 0555
อีเมล sav.coop@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3565, 0 2215 1991 – 2
อีเมล cupress@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3970 – 4
อีเมล curadio@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7020 – 2
อีเมล facultysenate@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7026 – 8
อีเมล info@cufc.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4582
link
ฝ่ายซ่อมบำรุง
หน่วยงาน การติดต่อ

มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน การติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2215 3555 / 0 2611 7500
อีเมล pr@chula.ac.th
link
หน่วยงาน การติดต่อ

คณะ

หน่วยงาน การติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2218 2565
อีเมล edcu57@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 1185
อีเมล psy@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8705
อีเมล cudentpr@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 2017
อีเมล pr@law.chula.ac.th
link
คณะนิเทศศาสตร์
Faculty of Communication Arts
โทรศัพท์ 0 2218 2205
อีเมล commarts@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 1128
อีเมล fonac@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 5758
อีเมล webmaster@cbs.chula.ac.th
link
คณะรัฐศาสตร์
Faculty of Political Science
โทรศัพท์ 0 2218 7250
อีเมล ratthasatchula@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 5000
อีเมล webmaster@sc.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 1032
อีเมล spscmail@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 6309 – 10
อีเมล info@eng.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4583
อีเมล faa@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4302
link
คณะสหเวชศาสตร์
Faculty of Allied Health Sciences
โทรศัพท์ 0 2218 1065
อีเมล ahs@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 9719
อีเมล pr.cuvet@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4869 – 70
อีเมล arts.chulalongkorn@gmail.com
link
คณะเภสัชศาสตร์
Faculty of Pharmaceutical Sciences
โทรศัพท์ 0 2218 8257
อีเมล info@pharm.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 6202
อีเมล econ@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2256 4000
link
โทรศัพท์ 0 2218 3501
อีเมล grad@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 9832
อีเมล cusar@chula.ac.th
link
หน่วยงาน การติดต่อ

วิทยาลัย

หน่วยงาน การติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2218 7340
อีเมล cpschula@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4101
อีเมล petro@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8152 – 3
อีเมล cphs@chula.ac.th
link
หน่วยงาน การติดต่อ

สถาบัน

หน่วยงาน การติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2218 7450
อีเมล tri@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4915
อีเมล kzxyhd@hanbanthai.org
link
โทรศัพท์ 0 2218 4195 – 7
อีเมล info@cuip.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3852 – 4
อีเมล marketing@sasin.edu
link
โทรศัพท์ 0 2218 6011 – 2
อีเมล culi@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 9480 – 4
อีเมล chula.sti@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 8160
อีเมล arri@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8097
อีเมล eri@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8117
อีเมล eric@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7396
อีเมล cusri@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8052
อีเมล ibge@chula.ac.th
link
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
Metallurgy and Materials Science Research Institute
โทรศัพท์ 0 2218 4209 – 12
อีเมล mmri@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7464, 0 2251 5199
อีเมล ias@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7495
อีเมล thstudies@chula.ac.th
link
หน่วยงาน การติดต่อ

สำนัก

หน่วยงาน การติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2218 3314
อีเมล help@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3374
อีเมล fpcs@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0016
อีเมล webreg@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3590 – 5
อีเมล cu.prop@chula.ac.th
link
สำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.)
Office of the University
โทรศัพท์ 0 2218 2929
อีเมล chulalibrary@car.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3356
อีเมล council@chula.ac.th
link
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (สนภ.)ฝ่ายประชุม สรรหา และแต่งตั้ง
โทรศัพท์ 0 2218 0178
อีเมล meeting.cc@chula.ac.th
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (สนภ.)ฝ่ายการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
โทรศัพท์ 0 2218 3329
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (สนภ.)งานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2218 3351
อีเมล audit_cu@chula.ac.th
link
link
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.)ฝ่ายการเงิน
Division of Fiscal Budget
โทรศัพท์ 0 2218 0093
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.)ฝ่ายการบัญชี
Accounts Division
โทรศัพท์ 0 2218 0071 – 3
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.)ฝ่ายการพัสดุ
Supplies Division
โทรศัพท์ 0 2218 0080
โทรศัพท์ 0 2218 7045
อีเมล studentaffairs@chula.ac.th
link
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต
Division of Scholarships and Student Services
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)ฝ่ายพัฒนานิสิต
Division of Student Activities
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต
Division of Student Affair Networks
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)หน่วยหอพักนิสิต
Student Dormitory Unit
link
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต
Chula Student Wellness
โทรศัพท์ 0 2218 0540
อีเมล chulastudentwellness@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 0156
อีเมล hr@chula.ac.th
link
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.)ฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร
Division of Strategic HR Planning and Organizational Development
โทรศัพท์ 0 2218 0158
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.)ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
Division of Employee Management and Partnership
โทรศัพท์ 0 2218 0160
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.)ฝ่ายสิทธิประโยชน์และการดูแลทรัพยากรมนุษย์
Division of Employee Wellness and Welfare
โทรศัพท์ 0 2218 0263
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.)ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Division of Learning and Human Resource Development
โทรศัพท์ 02 218 0185​
โทรศัพท์ 0 2218 0222 – 7
อีเมล cts@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0054 – 63
link
โทรศัพท์ 0 2218 0101 – 3
อีเมล prm@chula.ac.th
link
สำนักบริหารระบบกายภาพ (สบภ.)ฝ่ายวางแผน ออกแบบ และสารสนเทศระบบกายภาพ
สำนักบริหารระบบกายภาพ (สบภ.)ฝ่ายอาคารสถานที่
สำนักบริหารระบบกายภาพ​ (สภบ.)ฝ่ายซ่อมบำรุง
สำนักบริหารระบบกายภาพ (สบภ.)ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
สำนักบริหารระบบกายภาพ (สบภ.)ฝ่ายบริหารสัญญากายภาพและจัดการยานพาหนะ
โทรศัพท์ 0 2218 0203
อีเมล research@chula.ac.th
link
สำนักบริหารวิจัย (สบจ.)ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย
Division of Research Development and Integration
สำนักบริหารวิจัย (สบจ.)ฝ่ายทุนวิจัย
Division of Research Funding
สำนักบริหารวิจัย (สบจ.)ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
Division of Research Analysis and Dissemination
สำนักบริหารวิจัย (สบจ.)หน่วยคลินิกวิจัย
Research Clinic Unit
โทรศัพท์ 0 2218 0202
อีเมล academic@chula.ac.th
link
สำนักบริหารวิชาการ (สบว.)ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
Division of Academic Development
สำนักบริหารวิชาการ (สบว.)ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร
Division of Curriculum Standards
สำนักบริหารวิชาการ (สบว.)ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ
Division of Academic Funding Administration
โทรศัพท์ 0 2218 3130
อีเมล int.off@chula.ac.th
link
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ (สบร.)ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
Division of Foreign Affairs
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ (สบร.)ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ
Division of International Networks
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ (สบร.)ฝ่ายบริการนิสิตและอาจารย์ชาวต่างประเทศ
Division of Foreign Student and Lecturer Services
โทรศัพท์ 0 2218 3634 – 5
อีเมล chulaartculture@gmail.com
link
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Division of Art and Cultural Development and Promotion
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
Division of Museums and Art Galleries
โทรศัพท์ 0 2218 3645
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)หอประวัติ
Memorial Hall of Chulalongkorn University
โทรศัพท์ 0 2218 7097 – 8
link
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)ธรรมสถาน
Chulalongkorn University Dharma Centre
โทรศัพท์ 0 2218 3018 – 9
อีเมล dharma-centre@chula.ac.th
link
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
Dara Pirom Palace Museum
โทรศัพท์ 0 5329 9175
อีเมล dara_museum@hotmail.com
link
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน
Phra Chuthathut Ratchathan Museum
โทรศัพท์ 0 3821 6412
อีเมล wan_rakchat@hotmail.com
หน่วยงาน การติดต่อ

ศูนย์

หน่วยงาน การติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2218 0193
link
โทรศัพท์ 0 2218 0099
link
โทรศัพท์ 0 2218 3914 – 20
อีเมล gened@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 2874 – 7
อีเมล cusc@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3952 – 4
อีเมล hsm@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 5273
link
โทรศัพท์ 0 2218 4171 – 2
อีเมล info@petromat.org
link
โทรศัพท์ 0 2218 0087
อีเมล www.clnr.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 9467
อีเมล info@start.or.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 8101
อีเมล strec@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3245
อีเมล rural@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3704 – 6
อีเมล cuatc@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0242
อีเมล lic@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 2880
อีเมล unisearch@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0568
อีเมล cuhc_2551@hotmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 0262
อีเมล central_admin@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 0267
อีเมล curiskcenter@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 3359 – 60
อีเมล cuar@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4654
อีเมล cubs@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3922 – 3
อีเมล ces@chula.ac.th
link
ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University Safety and Traffic Control Center
โทรศัพท์ 0 2218 3572 – 5
โทรศัพท์ 0 2218 3943
อีเมล crs@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3217 – 8
อีเมล ric@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 1053 – 4
อีเมล info@halalscience.org
link
โทรศัพท์ 0 2611 6175
อีเมล peace@rotarychula.org
link
โทรศัพท์ 0 2218 3203
อีเมล arckfas@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 9540
link
ศูนย์สื่อสารองค์กร (ศสอ.)
Chulalongkorn University Communication Center (CCC)
link
ศูนย์สื่อสารองค์กร (ศสอ.)กลุ่มภารกิจสารนิเทศ
Office of Information
โทรศัพท์ 0 2218 3365
อีเมล pr@chula.ac.th
ศูนย์สื่อสารองค์กร (ศสอ.)กลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ (CICC)
Chula International Communication Center (CICC)
โทรศัพท์ 0 2218 3280
อีเมล cicc@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2160 5301 – 4
อีเมล cubook@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3929
อีเมล asean@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3945
อีเมล natha.v@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 09 3725 0808
อีเมล cu.innovation.hub@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 5275
อีเมล cu.nprct@gmail.com
link
โทรศัพท์ 0 2218 5222
อีเมล shecu@chula.ac.th
link
หน่วยงาน การติดต่อ

อื่นๆ

หน่วยงาน การติดต่อ
ชมรมพฤทธาจารย์
The Senior Faculty Club
โทรศัพท์ 0 2218 7025
อีเมล nutsuda.h@chula.ac.th
โทรศัพท์ 0 2218 0555
อีเมล sav.coop@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3565, 0 2215 1991 – 2
อีเมล cupress@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 3970 – 4
อีเมล curadio@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7020 – 2
อีเมล facultysenate@chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 7026 – 8
อีเมล info@cufc.chula.ac.th
link
โทรศัพท์ 0 2218 4582
link
หน่วยงาน การติดต่อ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย