ติดต่อจุฬาฯ

หน่วยงานของจุฬาฯ

คณะ / Faculty

วิทยาลัย / College

สถาบัน / Institute

สำนัก / Office

 • สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Office of Information Technology

 • สำนักกิจการวุฒยาจารย์

  Faculty Promotion Committee Secretaria

 • สำนักงานการทะเบียน

  Office of the Registrar

 • สำนักงานจัดการทรัพย์สิน

  Office of Property Management

 • สำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.)

  Office of the University

 • สำนักงานวิทยทรัพยากร

  Office of Academic Resources

 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (สนภ.)

  Office of the University Council

 • ฝ่ายประชุม สรรหา และแต่งตั้ง

 • ฝ่ายการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

 • งานบริหารทั่วไป

 • สำนักตรวจสอบ

  Internal Audit Office

 • สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.)

  Office of Fiscal Management, Accounts and Supplies

 • ฝ่ายการเงิน

  Division of Fiscal Budget

 • ฝ่ายการบัญชี

  Accounts Division

 • ฝ่ายการพัสดุ

  Supplies Division

 • สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)

  Office of Student Affairs

 • ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต

  Division of Scholarships and Student Services

 • ฝ่ายพัฒนานิสิต

  Division of Student Activities

 • ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต

  Division of Student Affair Networks

 • หน่วยหอพักนิสิต

  Student Dormitory Unit

 • หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

  Student Health and Wellbeing Unit

 • สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.)

  Office of Human Resources Management

 • ฝ่ายบริหารงานบุคคล

  Personnel Administration Division

 • ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

  Division of Personnel Development

 • ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล

  Division of Personnel Systerms Development

 • สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน

  Chief Transformation and Strategic Office (CTS)

 • สำนักบริหารแผนและการงบประมาณ

  Office of Planning and Budgeting

 • สำนักบริหารระบบกายภาพ (สบภ.)

  Office of Physical Resources Management

 • ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานที่

  Division of Building and Facility Operations

 • ฝ่ายสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

  Division of Architecture and Infrastructure

 • ฝ่ายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศระบบกายภาพ

  Division of Building and Facility Management and Physical Resources Information Management

 • หน่วยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  Energy and Environment Unit

 • สำนักบริหารวิจัย (สบจ.)

  Office of Research Affairs

 • ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย

  Division of Research Development and Integration

 • ฝ่ายทุนวิจัย

  Division of Research Funding

 • ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

  Division of Research Analysis and Dissemination

 • หน่วยคลินิกวิจัย

  Research Clinic Unit

 • สำนักบริหารวิชาการ (สบว.)

  Office of Academic Affairs (OAA)

 • ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

  Division of Academic Development

 • ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร

  Division of Curriculum Standards

 • ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ

  Division of Academic Funding Administration

 • สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ (สบร.)

  Office of International Affairs

 • ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

  Division of Foreign Affairs

 • ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ

  Division of International Networks

 • ฝ่ายบริการนิสิตและอาจารย์ชาวต่างประเทศ

  Division of Foreign Student and Lecturer Services

 • สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)

  Office of Art and Cultural Chulalongkorn University

 • ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

  Division of Art and Cultural Development and Promotion

 • ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์

  Division of Museums and Art Galleries

 • หอประวัติ

  Memorial Hall of Chulalongkorn University

 • ธรรมสถาน

  Chulalongkorn University Dharma Centre

 • พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์

  Dara Pirom Palace Museum

 • พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน

  Phra Chuthathut Ratchathan Museum

 • สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  Chulalongkorn University Press

ศูนย์ / Center

อื่นๆ / Others

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย