สมุดโทรศัพท์ออนไลน์

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์

ติดต่อจุฬาฯ

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ เป็นฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายในของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในจุฬาฯ อย่างฉับไว คล่องตัว โดยสมุดโทรศัพท์ฯ นี้ได้จัดเก็บข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์ตามหมวดหมู่ คือ คณะ / สถาบัน / ศูนย์ / สำนัก / หน่วยงาน ผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายในของจุฬาฯ คลิกค้นหา ที่นี่ intranet.chula.ac.th/phonebook

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานที่เป็นบุคลากรของจุฬาฯ ยังได้รับสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงานของตนเองได้อีกด้วย

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานสมุดโทรศัพท์ฯ นี้ สามารถติดต่อกลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร โทร. 0 2218 3364 – 5

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย