ติดต่อจุฬาฯ

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ เป็นฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายในของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในจุฬาฯ อย่างฉับไว คล่องตัว โดยสมุดโทรศัพท์ฯ นี้ได้จัดเก็บข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์ตามหมวดหมู่ คือ คณะ / สถาบัน / ศูนย์ / สำนัก / หน่วยงาน ผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายในของจุฬาฯ คลิกค้นหา ที่นี่ intranet.chula.ac.th/phonebook

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานที่เป็นบุคลากรของจุฬาฯ ยังได้รับสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงานของตนเองได้อีกด้วย

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานสมุดโทรศัพท์ฯ นี้ สามารถติดต่อกลุ่มภารกิจจุฬาสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 0 2218 3365

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย