ทักษะการแปลเบื้องต้น

ทักษะการแปลเบื้องต้น

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดอบรมหลักสูตรการแปลและการล่ามระยะสั้น :ทักษะการแปลเบื้องต้น สำหรับบุคคลภายนอก ซึ่งมีระยะเวลาการอบรมระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2562

ทักษะการแปลเบื้องต้น เป็นการปูพื้นฐานทักษะสำคัญๆเกี่ยวกับการแปลไม่ว่าจะเป็น หลักการแปล การวิเคราะห์ต้นฉบับ เทคนิกการปรับภาษาในบทแปล รู้จักสำนวนภาษาต่าง ๆ และผู้เรียนยังได้ฝึกปฏิบัติ (practicum) แปลจากอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษกับวิทยากรผู้มากประสบการณ์ รองศาสตราจารย์กุสุมาลย์ รชตะนันทน์ อาจารย์ของหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการแปล

หลักสูตรมีระยะเวลาเรียน 10 ครั้ง 30 ชั่วโมง เริ่มเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ซึ่งมีค่าธรรมเนียม สำหรับบุคคลทั่วไปคนละ 6,000 บาท ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนละ 5,700 บาท และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนละ 5,400 บาท  โดยผู้ที่เข้าเรียนอย่างน้อย 80% จะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการอบรม

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/~tran/th/download.php  พร้อมยื่นใบสมัคร และชำระค่าธรรมเนียมการอบรมที่ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 713 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและพักเที่ยง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-4634 หรือ ccti_2010@hotmail.com

หมายเหตุ – หลักสูตร เทคนิคการล่ามพูดตามเบื้องต้น (อังกฤษ-ไทย) เหมาะสำหรับ

  • นิสิตจุฬาฯ (ทุกคณะ ทุกระดับ ทุกหลักสูตร) แสดงบัตรนิสิตเพื่อรับส่วนลด นิสิตเก่าจุฬาฯ (ทุกคณะ ทุกระดับ ทุกหลักสูตร) แสดงสำเนาใบปริญญาบัตรหรือ transcript (ที่แสดงหลักฐานการลงทะเบียนอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา) เพื่อรับส่วนลด

 

ค้นหา

X