ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดอบรมหลักสูตรการแปลและการล่ามระยะสั้น : Translation Zoomed In สำหรับบุคคลภายนอก ซึ่งมีระยะเวลาการอบรมระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2562

Translation Zoomed In เป็นการเจาะลึกรอบด้านเกี่ยวกับการแปล ตั้งแต่การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษและภาษาไทย รู้จักความหมายเชิงบริบทและประเด็นด้านวัฒนธรรมกับการแปล อีกทั้งยังได้ฝึกแปลจากอังกฤษไทยและไทยเป็นอังกฤษ โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทมา อัตนโถ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรมีระยะเวลาเรียน 10 ครั้ง 30 ชั่วโมง เริ่มเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ซึ่งมีค่าธรรมเนียม สำหรับบุคคลทั่วไปคนละ 6,000 บาท ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนละ 5,700 บาท และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนละ 5,400 บาท  โดยผู้ที่เข้าเรียนอย่างน้อย 80% จะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการอบรม

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/~tran/th/download.php  พร้อมยื่นใบสมัคร และชำระค่าธรรมเนียมการอบรมที่ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 713 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและพักเที่ยง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-4634 หรือ ccti_2010@hotmail.com

หมายเหตุ – หลักสูตร เทคนิคการล่ามพูดตามเบื้องต้น (อังกฤษ-ไทย) เหมาะสำหรับ

  • นิสิตจุฬาฯ (ทุกคณะ ทุกระดับ ทุกหลักสูตร) แสดงบัตรนิสิตเพื่อรับส่วนลด นิสิตเก่าจุฬาฯ (ทุกคณะ ทุกระดับ ทุกหลักสูตร) แสดงสำเนาใบปริญญาบัตรหรือ transcript (ที่แสดงหลักฐานการลงทะเบียนอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา) เพื่อรับส่วนลด
  • ผู้ที่ลงทะเบียนหลักสูตรนี้ควรมีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี เช่น CU-TEP 75, IELTS 5, TOEFL 513, TOEFL IBT 65 เป็นต้น ผู้ที่ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

 

 

 

ค้นหา

X