หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)

ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)

ประจำปีการศึกษา 2562

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรบ หลักสูตรประกาศนียบัตร    ผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพสำหรับช่วยงานทางทันตกรรม ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและสังคม การเรียนการสอนนั้นจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้นักเรียนเมื่อจบการอบรมแล้วสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยทันตแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครใน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2562

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) คะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

2.อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

3.สุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง

 

กำหนดการสมัคร

1.ยื่นใบสมัคร                                         4 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2562

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ              10 พฤษภาคม 2562

3.สอบข้อเขียน                                       14 พฤษภาคม 2562

4.ประกาศผลสอบข้อเขียน                    17 พฤษภาคม 2562

5.สอบสัมภาษณ์                                    22 พฤษภาคม 2562

6.ประกาษผลผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรบ       24 พฤษภาคม 2562

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.dent.chula.ac.th/dent_2017/dental-assistant-program.php   หรือที่สำนักงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  โทร. 0-2218-8762, 0-2218-8858

ค้นหา

X