โครงการอบรมภาษาจีนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ

โครงการอบรมภาษาจีนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ

สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการอบรมภาษาจีนภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับนิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สนใจและต้องการเรียนภาษาจีน โครงการนี้มุ่งเน้นการเรียนภาษาจีนที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหลัก และเสริมด้วยการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนในด้านต่างๆ อาทิ การตัดกระดาษแบบจีน การเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน การร้องเพลงจีน เป็นต้น ผู้ที่เข้าร่วมอบรมต้องศึกษาภาษาจีนให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด และผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในครั้งนี้ ทางสถาบันขงจื่อจะเปิดสอนภาษาจีน ระดับต้น และระดับกลาง

ระยะเวลาการอบรม:  10 – 21 มิถุนายน 2562  (รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง)

สถานที่อบรม:           อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับที่เปิดสอน กำหนดเวลาอบรม จำนวนผู้เรียนที่รับ
ระดับต้น
(การพูด-การฟังบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)
จันทร์ – ศุกร์   เวลา 09.00 – 12.00 น. 30 คน
จันทร์ – ศุกร์   เวลา 13.30 – 16.30 น. 30 คน

ระดับกลาง
(การพูด-การฟัง และการอ่านบทความสั้นๆ)

จันทร์ – ศุกร์   เวลา 09.00 – 12.00 น. 30 คน
จันทร์ – ศุกร์   เวลา 13.30 – 16.30 น. 30 คน
รวม 120 คน

 

ระยะเวลารับสมัคร:  ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าผู้สมัครจะครบ 120 คน

เงื่อนไขการสมัคร:    รับสมัครเฉพาะนิสิตและบุคลากรของจุฬาฯที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนเท่านั้น

วิธีการสมัคร:          สมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสมุดสิรินธร จีนวิทยาการ (ห้องสมุดภาษาจีน)
ชั้น 3 อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทุกวันอังคาร พุธ และศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น.
(โปรดนำบัตรประจำตัวนิสิต หรือบัตรบุคลากรมาแสดงด้วย)

หมายเหตุ: 

  • โครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม แต่เพื่อป้องกันผู้สมัครที่ไม่มาเรียน ทำให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ในการสมัครเรียน ทางสถาบันจึงจำเป็นต้องให้ผู้สมัครจ่ายเงินมัดจำ 1,500 บาทในการสมัครเรียน และจะคืนเงินมัดจำดังกล่าวให้แก่ผู้สมัคร เมื่อผู้สมัครมาเรียนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง จาก 30 ชั่วโมง แต่หากผู้สมัครมาเรียนไม่ครบตามที่กำหนด ทางสถาบันจะหักค่ามัดจำจากชั่วโมงที่ขาดเรียนไปทั้งหมด ชั่วโมงละ 50 บาท
  • ผู้เรียนจะต้องซื้อเอกสารประกอบการเรียนด้วยตนเอง


เกณฑ์การวัดผล:

คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นคะแนนการเข้าเรียน 30 คะแนน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10 คะแนน การบ้าน 10 คะแนน และสอบเมื่อจบการอบรม 50 คะแนน โดยผู้เรียนต้องได้คะแนน 60 คะแนนขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ และได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากผู้เรียนขาดเรียนมากกว่า 10 ชั่วโมง จะไม่ได้รับประกาศนียบัตรจากสถานบันฯ

 

ติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ: อาจารย์จ้าว และอาจารย์ชู
เบอร์โทรศัพท์: 0 2218 4915, 06 4636 6728
หรือ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1402526269887310&set=pcb.1402527396553864&type=3&theater
ที่อยู่สำหรับติดต่อ: สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้อง 802/1-2 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X