โครงการอบรมรู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ

เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ นักบัญชี และผู้ที่สนใจ

โครงการอบรมรู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ

เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ นักบัญชี และผู้ที่สนใจ

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการอบรม
“รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ”
ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 – วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา 08.30 – 16.45 น.
ระยะเวลาบรรยายรวม 21 ชั่วโมง (7 ชั่วโมง/วัน)
ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

บรรยายโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี มะโนวรรณ
อาจารย์กำธร สิริชูติวงศ์
เนื้อหาอบรม: https://www.facebook.com/140665989311039/posts/2591047687606178?sfns=mo

ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครเข้าอบรมแต่ละวันได้
สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ด้านบัญชี แนะนำให้สมัครทั้ง 3 วัน
สำหรับนักบัญชี แนะนำให้สมัครสองวันหลัง

สมัครอบรมได้ที่
https://forms.gle/yQ1heeiuwuMnfgUWA

รับจำนวนจำกัด!
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล: acctraining@cbs.chula.ac.th
โทร. 0-2218-5798-9, 0-2218-5740-2
Facebook : Acctraining CBS Chula

ค้นหา

X