โครงการ “Innovation and Entrepreneurship Winter Bootcamp 2019”

สำหรับนิสิต นักศึกษาทั้งในประเทศไทยเเละต่างประเทศ

โครงการ “Innovation and Entrepreneurship Winter Bootcamp 2019”

สำหรับนิสิต นักศึกษาทั้งในประเทศไทยเเละต่างประเทศ

ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ (CU Innovation Hub) จัดโครงการ “Innovation and Entrepreneurship Winter Bootcamp 2019” ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม และ 16 – 20 ธันวาคม 2562 สำหรับนิสิต นักศึกษาทั้งในประเทศไทยเเละต่างประเทศที่ต้องการสร้างธุรกิจ Startup ผ่านการสอนในรูปแบบ Workshop Program พร้อมกับวิทยากรชั้นนำในวงการ Startup เพื่อให้ได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการอบรม การร่วมงานกับผู้อื่น และการออกภาคสนาม โดยรูปแบบการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่ 1 –  31 ตุลาคม 2562

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 10,000 บาท
มีทุนสำหรับผู้เข้าร่วม ประกอบด้วยค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเดินทางสำหรับการศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
*ทุนดังกล่าวไม่รวมค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าเดินทางทั่วไป และค่าที่พัก

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม: 7 พฤศจิกายน 2562

สามารถดูรายละเอียดโครงการ และคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://cuinnovationhub.com/wintercamp/

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/Winter-Boot-Camp-2019

ค้นหา

X