การอบรม “ล่ามการประชุมเบื้องต้น”

สำหรับผู้สนใจจะปฏิบัติงานล่ามการประชุม หรือผู้ที่เคยเรียนการแปลแบบล่ามพูดตามมาแล้ว

การอบรม “ล่ามการประชุมเบื้องต้น”

สำหรับผู้สนใจจะปฏิบัติงานล่ามการประชุม หรือผู้ที่เคยเรียนการแปลแบบล่ามพูดตามมาแล้ว

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรม “ล่ามการประชุมเบื้องต้น” สำหรับผู้สนใจจะปฏิบัติงานล่ามการประชุม (Conference Interpreting) หรือผู้ที่เคยเรียนการแปลแบบล่ามพูดตามมาแล้ว การอบรมดังกล่าวจะประกอบไปด้วย การบรรยายเกี่ยวกับทฤษฎีการแปลแบบล่าม การค้นหาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวในการปฏิบัติหน้าที่ล่าม กลวิธีการแก้ปัญหาในการแปล และประเด็นทางจริยธรรมในวิชาชีพล่าม นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติ และการฝึกการล่ามจำลอง เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการฝึกทักษะระดับสูงในการแปลแบบล่ามต่อไป

จัดอบรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563
เวลา 9.00-12.00 น. (รวม 30 ชั่วโมง)
ณ ห้องประชุม 814 และห้องปฏิบัติการล่ามภาษา 705
อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ – ผู้เข้าอบรมมีสิทธิได้รับใบวุฒิบัตรรับรองการเข้าอบรม โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้
1) ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรรับรองการเข้าอบรม คือ ผู้ที่มีเวลาในการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งโครงการ
2) ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการอบรม คือ ผู้ที่มีเวลาในการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งโครงการและสอบผ่านข้อสอบที่ผู้สอนกำหนดเกณฑ์การผ่านไว้

**รับจำนวนจำกัด กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนสมัคร**
โปรดลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์เพื่อลงสมัครเข้าอบรม https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/
?page_id=1397https%3A%2F%2Fwww.arts.chula.ac.th%2F%7Easc%2Fmain%2F%3Fpage
_id%3D1397&fbclid=IwAR0oqo5ZzH2FrdXvjfMoTTm4TTqdFnJB781CVsj4d6eA1ToIX0IRkvPZZNY

ค่าอบรมและค่าเอกสารประกอบการอบรม ท่านละ 15,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?p=36619

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
e-mail: aksornchula@chula.ac.th
Facbook: https://www.facebook.com/ASCCHULA
โทร. 0-2218-4886 (เฉพาะเวลาทำการเท่านั้น)

ค้นหา

X