หลักสูตรที่เปิดสอน

Architectural Design

การออกแบบสถาปัตยกรรม

FACULTY OF ARCHITECTURE

Tel: +66 2218 4330 - 1
Email: contact@cuinda.com
Website: www.cuinda.com

Architectural Design

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X