พื้นที่สร้างสรรค์

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคเป็นหน่วยงานพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสื่อสารทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหลักการ “e-Learning” พัฒนากิจกรรมการเข้าใช้พื้นที่โครงการฯ ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์และไหล่น่าน ที่เน้นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของคณะและหน่วยงานต่างๆ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปสู่ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ผ่านกิจกรรมการวิจัยและการบริการวิชาการ เป็นสำคัญ ตลอดจนทำหน้าที่ประสานงานและบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการเพิ่มบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค มีพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

  • ส่วนอำนวยการกลาง อาคารจามจุรี 1 ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ (ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
  • สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน (สถานีวิจัยคัดเลือกและบำรุงพันธุ์สัตว์) ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
  • โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ติดต่อขอความร่วมมือศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

ส่วนอำนวยการกลาง

สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์

(ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ที่อยู่ ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตรงข้ามสำนักงาน กกต.น่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 05 460 0050 ต่อ 140

สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน (สถานีวิจัยคัดเลือกและบำรุงพันธุ์สัตว์)

ที่อยู่ หมู่ 2 ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ สระบุรี

ที่อยู่ กม.7 ถนนแก่งคอย-บ้านนา ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย