พื้นที่สร้างสรรค์

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์กีฬาสำหรับการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทั้งส่วนบุคคลและหมู่คณะ รวมถึงให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ พร้อมผู้ตัดสิน การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การฝึกอบรมทักษะกีฬา เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีบริการสนามกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ สนามเทนนิส สนามกีฬาในร่ม สนามไดร์ฟกอล์ฟ สนามพัตกอล์ฟ สนามวอลเลย์บอลชายหาด สระว่ายน้ำ 25 เมตร ฟิตเนสกลางแจ้ง สนามจันทนยิ่งยง และสนามจินดารักษ์ เป็นต้น โดยเปิดสำหรับนิสิต อาจารย์ บุคลกรจุฬาฯ นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ สามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเปิดให้ประชาชนทั่วไปสมัครเป็นสมาชิกแบบรายเดือน หรือแบบรายปี เพื่อร่วมใช้บริการของศูนย์กีฬาแห่งนี้ได้อีกด้วย

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 2874 – 7,
0 2218 2840,
0 2218 2848

เว็บไซต์
www.cusc.chula.ac.th

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย