บริการสังคมสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ

ส่งเสริมให้ตำราและหนังสือวิชาการมีมากขึ้น

เข้าสู่เว็บไซต์หน่วยงาน

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการผลิตตำราและหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษาและทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้ตำราภาษาไทยมีจำนวนมากขึ้น ตลอดจนมุ่งเน้นให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่นักวิชาการในการเขียนและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่างๆ

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0 2218 3269
อีเมล cupress@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.chulapress.com
Facebook www.facebook.com/ChulaPress

บริการสังคม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X