CU DEPARTMENTS

CU DEPARTMENTS

CONTACT

CU DEPARTMENTS

หน่วยงานทั้งหมด

หน่วยงาน การติดต่อ
Chulalongkorn University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0 2215 3555 / 0 2611 7500 / 0 2218 2000
อีเมล int.off@chula.ac.th
link
Faculty of Education
คณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 2565
อีเมล edcu57@gmail.com
link
Faculty of Psychology
คณะจิตวิทยา
โทรศัพท์ +66 2218 1185
อีเมล psy@chula.ac.th
link
Faculty of Dentistry
คณะทันตแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 8705
อีเมล cudentpr@gmail.com
link
Faculty of Law
คณะนิติศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 2017
อีเมล pr@law.chula.ac.th
link
Faculty of Communication Arts
คณะนิเทศศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 2205
อีเมล commarts@chula.ac.th
link
Faculty of Nursing
คณะพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 1128
อีเมล fonac@chula.ac.th
link
Faculty of Commerce and Accountancy
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
โทรศัพท์ +66 2218 5758
อีเมล webmaster@cbs.chula.ac.th
link
Faculty of Political Science
คณะรัฐศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 7250
อีเมล ratthasatchula@gmail.com
link
Faculty of Science
คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 5000
อีเมล webmaster@sc.chula.ac.th
link
Faculty of Sports Science
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
โทรศัพท์ +66 2218 1032
อีเมล spscmail@chula.ac.th
link
Faculty of Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 6309 – 10
อีเมล info@eng.chula.ac.th
link
Faculty of Fine and Applied Arts
คณะศิลปกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 4583
อีเมล faa@chula.ac.th
link
Faculty of Architecture
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 4302
link
Faculty of Allied Health Sciences
คณะสหเวชศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 1065
อีเมล ahs@chula.ac.th
link
Faculty of Veterinary Science
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 9719
อีเมล pr.cuvet@chula.ac.th
link
Faculty of Arts
คณะอักษรศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 4869 – 70
อีเมล arts.chulalongkorn@gmail.com
link
Faculty of Pharmaceutical Sciences
คณะเภสัชศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 8257
อีเมล info@pharm.chula.ac.th
link
Faculty of Economics
คณะเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 6202
อีเมล econ@chula.ac.th
link
Faculty of Medicine
คณะแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2256 4000
link
Graduate School
บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 3501
อีเมล grad@chula.ac.th
link
School of Agricultural
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
โทรศัพท์ +66 2218 9832
อีเมล cusar@chula.ac.th
link
College of Population Studies
วิทยาลัยประชากรศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 7340
อีเมล cpschula@chula.ac.th
link
The Petroleum and Petrochemical College
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
โทรศัพท์ +66 2218 4101
อีเมล petro@chula.ac.th
link
College of Public Health Sciences
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์ +66 2218 8152 – 3
อีเมล cphs@chula.ac.th
link
Center of Law and Legal Affairs
ศูนย์กฎหมายและนิติการ (ศกน.)
โทรศัพท์ +66 2218 0193
link
Chulalongkorn University Enterprise Resource Planning (CU-ERP)
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย (ศจท.)
โทรศัพท์ +66 2218 0099
link
General Education Center (GEC@CU)
ศูนย์การศึกษาทั่วไป (ศศท.)
โทรศัพท์ +66 2218 3914 – 20
อีเมล gened@chula.ac.th
link
Chulalongkorn University Sports Center
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 2874 – 7
อีเมล cusc@chula.ac.th
link
Center of Excellence on Hazardous Substance Manage
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
โทรศัพท์ +66 2218 3952 – 4
อีเมล hsm@chula.ac.th
link
Center of Excellence for Biodiversity Management
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศัพท์ +66 2218 5273
link
Center of Excellence on Petrochemical and Material
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
โทรศัพท์ +66 2218 4171 – 2
อีเมล info@petromat.org
link
Center of Learning for the Region (CLNR)
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
โทรศัพท์ +66 2218 0087
อีเมล www.clnr.chula.ac.th
link
Science-policy Dialogue on Challenge of Global Environmental Change in Southeast Asia (SEA START)
ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทรศัพท์ +66 2218 9467
อีเมล info@start.or.th
link
Scientific and Technological Research Equipment Center
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 8101
อีเมล strec@chula.ac.th
link
CU-Rural Administration
ศูนย์จุฬา-ชนบท (ศจช.)
โทรศัพท์ +66 2218 3245
อีเมล rural@chula.ac.th
link
Chulalongkorn University Academic Testing Center
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 3704 – 6
อีเมล cuatc@chula.ac.th
link
Learning Innovation Center (LIC)
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (ศนว.)
โทรศัพท์ +66 2218 0242
อีเมล lic@chula.ac.th
link
Chula Unisearch
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 2880
อีเมล unisearch@chula.ac.th
link
Chulalongkorn University Health Service Center
ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0 2218 0568
อีเมล cuhc_2551@hotmail.com
link
Center of Central Administration
ศูนย์บริหารกลาง (ศหก.)
โทรศัพท์ +66 2218 0262
อีเมล central_admin@chula.ac.th
link
University Risk Management Center
ศูนย์บริหารความเสี่ยง (ศคส.)
โทรศัพท์ +66 2218 0267
อีเมล curiskcenter@gmail.com
link
Chulalongkorn University Alumni Ralations (CUAR)
ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ (ศพน.)
โทรศัพท์ +66 2218 3359 – 60
อีเมล cuar@chula.ac.th
link
Centre for Buddhist Studies
ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา
โทรศัพท์ +66 2218 4654
อีเมล cubs@chula.ac.th
link
Centre for European Studies (CES)
ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 3922 – 3
อีเมล ces@chula.ac.th
link
Chulalongkorn University Safety and Traffic Control Center
ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 3572 – 5
Center for Russian Studies
ศูนย์รัสเซียศึกษา
โทรศัพท์ +66 2218 3943
อีเมล crs@chula.ac.th
link
Revenue Analysis and Investment Center
ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน
โทรศัพท์ +66 2218 3217 – 8
อีเมล ric@chula.ac.th
link
The Halal Science Center
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.)
โทรศัพท์ +66 2218 1053 – 4
อีเมล info@halalscience.org
link
Center for Peace and Conflict Studies
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
โทรศัพท์ +66 2611 6175
อีเมล peace@rotarychula.org
link
The Asia Research Center of the Korean Foundation
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเซียของมูลนิธิเกาหลี
โทรศัพท์ +66 2218 3203
อีเมล arckfas@chula.ac.th
link
Chulalongkorn Laboratory Animal Center
ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศสท.)
โทรศัพท์ +66 2218 9540
link
Chulalongkorn University Communication Center (CCC)
ศูนย์สื่อสารองค์กร (ศสอ.)
link
Office of Information
กลุ่มภารกิจสารนิเทศ
โทรศัพท์ +66 2218 3365
อีเมล pr@chula.ac.th
Chula International Communication Center (CICC)
กลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ (CICC)
โทรศัพท์ +66 2218 3280
อีเมล cicc@chula.ac.th
link
Chulalongkorn University Book Center
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2160 5301 – 4
อีเมล cubook@chula.ac.th
link
ASEAN Studies Center
ศูนย์อาเซียนศึกษา
โทรศัพท์ +66 2218 3929
อีเมล asean@chula.ac.th
link
Indian Studies Center
ศูนย์อินเดียศึกษา
โทรศัพท์ +66 2218 3945
อีเมล natha.v@chula.ac.th
link
CU Innovation Hub
ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +669 3725 0808
อีเมล cu.innovation.hub@gmail.com
link
National Primate Research Center of Thailand
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
โทรศัพท์ +66 2218 5275
อีเมล cu.nprct@gmail.com
link
Center for Safety, Health and Environment
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ +66 2218 5222
อีเมล shecu@chula.ac.th
link
Transportation Institute
สถาบันการขนส่ง
โทรศัพท์ +66 2218 7450
อีเมล tri@chula.ac.th
link
Confucius Institute
สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 4915
อีเมล kzxyhd@hanbanthai.org
link
The Intellectual Property Institute
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 4195 – 7
อีเมล info@cuip.chula.ac.th
link
Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
โทรศัพท์ +66 2218 3852 – 4
อีเมล marketing@sasin.edu
link
Language Institute
สถาบันภาษา
โทรศัพท์ +66 2218 6011 – 2
อีเมล culi@chula.ac.th
link
The Sirindhorn Thai Language Institute
สถาบันภาษาไทยสิรินธรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สทส)
โทรศัพท์ +66 2218 9480 – 4
อีเมล chula.sti@gmail.com
link
Aquatic Resources Research Institute
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
โทรศัพท์ +66 2218 8160
อีเมล arri@chula.ac.th
link
Energy Research Institute
สถาบันวิจัยพลังงาน
โทรศัพท์ +66 2218 8097
อีเมล eri@chula.ac.th
link
Environmental Research Institute
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
โทรศัพท์ +66 2218 8117
อีเมล eric@chula.ac.th
link
Social Research Institute
สถาบันวิจัยสังคม
โทรศัพท์ +66 2218 7396
อีเมล cusri@chula.ac.th
link
The Institute of Biotechnology and Genetic Engineering
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 8052
อีเมล ibge@chula.ac.th
link
Metallurgy and Materials Science Research Institute
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
โทรศัพท์ +66 2218 4209 – 12
อีเมล mmri@chula.ac.th
link
Institute of Asian Studies
สถาบันเอเชียศึกษา
โทรศัพท์ +66 2218 7464, +66 2251 5199
อีเมล ias@chula.ac.th
link
Institute of Thai Studies
สถาบันไทยศึกษา
โทรศัพท์ +66 2218 7495
อีเมล thstudies@chula.ac.th
link
Office of Information Technology
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ +66 2218 3314
อีเมล help@chula.ac.th
link
Faculty Promotion Committee Secretaria
สำนักกิจการวุฒยาจารย์
โทรศัพท์ +66 2218 3374
อีเมล fpcs@chula.ac.th
link
Office of the Registrar
สำนักงานการทะเบียน
โทรศัพท์ +66 2218 0016
อีเมล webreg@chula.ac.th
link
Office of Property Management
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
โทรศัพท์ +66 2218 3590 – 5
อีเมล cu.prop@chula.ac.th
link
Office of the University
สำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.)
Office of Academic Resources
สำนักงานวิทยทรัพยากร
โทรศัพท์ 0 2218 2929
อีเมล webmaster@car.chula.ac.th
link
Office of the University Council
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (สนภ.)
โทรศัพท์ +66 2218 3356
อีเมล council@chula.ac.th
link
Office of the University Councilฝ่ายประชุม สรรหา และแต่งตั้ง
โทรศัพท์ +66 2218 0178
อีเมล meeting.cc@chula.ac.th
ฝ่ายการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
โทรศัพท์ +66 2218 3329
งานบริหารทั่วไป
Internal Audit Office
สำนักตรวจสอบ
โทรศัพท์ +66 2218 3351
อีเมล audit_cu@chula.ac.th
link
Office of Fiscal Management, Accounts and Supplies
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.)
link
Division of Fiscal Budget
ฝ่ายการเงิน
โทรศัพท์ +66 2218 0093
Accounts Division
ฝ่ายการบัญชี
โทรศัพท์ +66 2218 0071 – 3
Supplies Division
ฝ่ายการพัสดุ
โทรศัพท์ +66 2218 0080
Office of Student Affairs
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)
โทรศัพท์ +66 2218 7045
อีเมล studentaffairs@chula.ac.th
link
Division of Scholarships and Student Services
ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต
Division of Student Activities
ฝ่ายพัฒนานิสิต
Division of Student Affair Networks
ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต
Student Dormitory Unit
หน่วยหอพักนิสิต
link
Chula Student Wellness
หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต
โทรศัพท์ 02-218-0540
อีเมล chulastudentwellness@gmail.com
link
Office of Human Resources Management
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.)
โทรศัพท์ +66 2218 0151 – 2
อีเมล hr@chula.ac.th
link
Division of Strategic HR Planning and Organizational Development
ฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร
โทรศัพท์ +66 2218 0158
Division of Employee Management and Partnership
ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ +66 2218 0160
Division of Employee Wellness and Welfare
ฝ่ายสิทธิประโยชน์และการดูแลทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ +66 2218 0263
Division of Learning and Human Resource Development
ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ +66 2218 0185​
Chief Transformation and Strategic Office (CTS)
สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน
โทรศัพท์ +66 2218 0222 – 7
อีเมล cts@chula.ac.th
link
Office of Planning and Budgeting
สำนักบริหารแผนและการงบประมาณ
โทรศัพท์ +66 2218 0054 – 63
link
Office of Physical Resources Management
สำนักบริหารระบบกายภาพ (สบภ.)
โทรศัพท์ +66 2218 0101 – 3
อีเมล prm@chula.ac.th
link
Division of Building and Facility Operations
ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานที่
Division of Architecture and Infrastructure
ฝ่ายสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
Division of Building and Facility Management and Physical Resources Information Management
ฝ่ายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศระบบกายภาพ
Energy and Environment Unit
หน่วยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Office of Research Affairs
สำนักบริหารวิจัย (สบจ.)
โทรศัพท์ +66 2218 0203
อีเมล research@chula.ac.th
link
Division of Research Development and Integration
ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย
Division of Research Funding
ฝ่ายทุนวิจัย
Division of Research Analysis and Dissemination
ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
Research Clinic Unit
หน่วยคลินิกวิจัย
Office of Academic Affairs (OAA)
สำนักบริหารวิชาการ (สบว.)
โทรศัพท์ +66 2218 0202
อีเมล academic@chula.ac.th
link
Division of Academic Development
ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
Division of Curriculum Standards
ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร
Division of Academic Funding Administration
ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ
Office of International Affairs
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ (สบร.)
โทรศัพท์ +66 2218 3130
อีเมล int.off@chula.ac.th
link
Division of Foreign Affairs
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
Division of International Networks
ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ
Division of Foreign Student and Lecturer Services
ฝ่ายบริการนิสิตและอาจารย์ชาวต่างประเทศ
Office of Art and Cultural Chulalongkorn University
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)
โทรศัพท์ +66 2218 3634 – 5
อีเมล chulaartculture@gmail.com
link
Division of Art and Cultural Development and Promotion
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Division of Museums and Art Galleries
ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
โทรศัพท์ +66 2218 3645
โทรศัพท์ +66 2218 7097 – 8
link
โทรศัพท์ +66 2218 3018 – 9
อีเมล dharma-centre@chula.ac.th
link
Dara Pirom Palace Museum
พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
โทรศัพท์ +66 5329 9175
อีเมล dara_museum@hotmail.com
link
Phra Chuthathut Ratchathan Museum
พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน
โทรศัพท์ +66 3821 6412
อีเมล wan_rakchat@hotmail.com
Chulalongkorn University Press
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 3269
อีเมล cupress@chula.ac.th
link
The Senior Faculty Club
ชมรมพฤทธาจารย์
โทรศัพท์ +66 2218 7025
อีเมล nutsuda.h@chula.ac.th
Chulalongkorn University Savings Cooperative Limited
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
โทรศัพท์ +66 2218 0555
อีเมล sav.coop@chula.ac.th
link
Chulalongkorn University Press
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 3565, +66 2215 1991 – 2
อีเมล cuprint@chula.ac.th
link
Chulalongkorn University Broadcasting Station
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 3970 – 4
อีเมล curadio@chula.ac.th
link
The Faculty Senate
สภาคณาจารย์
โทรศัพท์ +66 2218 7020 – 2
อีเมล facultysenate@chula.ac.th
link
The Faculty Club
สโมสรอาจารย์
โทรศัพท์ +66 2218 7026 – 8
อีเมล info@cufc.chula.ac.th
link
Center of Excellence for Thai Music and Culture Research
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัฒนธรรมดนตรีไทย
โทรศัพท์ +66 2218 4582
link
หน่วยงาน การติดต่อ

มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน การติดต่อ
Chulalongkorn University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0 2215 3555 / 0 2611 7500 / 0 2218 2000
อีเมล int.off@chula.ac.th
link
หน่วยงาน การติดต่อ

คณะ

หน่วยงาน การติดต่อ
Faculty of Education
คณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 2565
อีเมล edcu57@gmail.com
link
Faculty of Psychology
คณะจิตวิทยา
โทรศัพท์ +66 2218 1185
อีเมล psy@chula.ac.th
link
Faculty of Dentistry
คณะทันตแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 8705
อีเมล cudentpr@gmail.com
link
Faculty of Law
คณะนิติศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 2017
อีเมล pr@law.chula.ac.th
link
Faculty of Communication Arts
คณะนิเทศศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 2205
อีเมล commarts@chula.ac.th
link
Faculty of Nursing
คณะพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 1128
อีเมล fonac@chula.ac.th
link
Faculty of Commerce and Accountancy
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
โทรศัพท์ +66 2218 5758
อีเมล webmaster@cbs.chula.ac.th
link
Faculty of Political Science
คณะรัฐศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 7250
อีเมล ratthasatchula@gmail.com
link
Faculty of Science
คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 5000
อีเมล webmaster@sc.chula.ac.th
link
Faculty of Sports Science
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
โทรศัพท์ +66 2218 1032
อีเมล spscmail@chula.ac.th
link
Faculty of Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 6309 – 10
อีเมล info@eng.chula.ac.th
link
Faculty of Fine and Applied Arts
คณะศิลปกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 4583
อีเมล faa@chula.ac.th
link
Faculty of Architecture
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 4302
link
Faculty of Allied Health Sciences
คณะสหเวชศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 1065
อีเมล ahs@chula.ac.th
link
Faculty of Veterinary Science
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 9719
อีเมล pr.cuvet@chula.ac.th
link
Faculty of Arts
คณะอักษรศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 4869 – 70
อีเมล arts.chulalongkorn@gmail.com
link
Faculty of Pharmaceutical Sciences
คณะเภสัชศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 8257
อีเมล info@pharm.chula.ac.th
link
Faculty of Economics
คณะเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 6202
อีเมล econ@chula.ac.th
link
Faculty of Medicine
คณะแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2256 4000
link
Graduate School
บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 3501
อีเมล grad@chula.ac.th
link
School of Agricultural
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
โทรศัพท์ +66 2218 9832
อีเมล cusar@chula.ac.th
link
หน่วยงาน การติดต่อ

วิทยาลัย

หน่วยงาน การติดต่อ
College of Population Studies
วิทยาลัยประชากรศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 7340
อีเมล cpschula@chula.ac.th
link
The Petroleum and Petrochemical College
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
โทรศัพท์ +66 2218 4101
อีเมล petro@chula.ac.th
link
College of Public Health Sciences
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
โทรศัพท์ +66 2218 8152 – 3
อีเมล cphs@chula.ac.th
link
หน่วยงาน การติดต่อ

สถาบัน

หน่วยงาน การติดต่อ
Transportation Institute
สถาบันการขนส่ง
โทรศัพท์ +66 2218 7450
อีเมล tri@chula.ac.th
link
Confucius Institute
สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 4915
อีเมล kzxyhd@hanbanthai.org
link
The Intellectual Property Institute
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 4195 – 7
อีเมล info@cuip.chula.ac.th
link
Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
โทรศัพท์ +66 2218 3852 – 4
อีเมล marketing@sasin.edu
link
Language Institute
สถาบันภาษา
โทรศัพท์ +66 2218 6011 – 2
อีเมล culi@chula.ac.th
link
The Sirindhorn Thai Language Institute
สถาบันภาษาไทยสิรินธรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สทส)
โทรศัพท์ +66 2218 9480 – 4
อีเมล chula.sti@gmail.com
link
Aquatic Resources Research Institute
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
โทรศัพท์ +66 2218 8160
อีเมล arri@chula.ac.th
link
Energy Research Institute
สถาบันวิจัยพลังงาน
โทรศัพท์ +66 2218 8097
อีเมล eri@chula.ac.th
link
Environmental Research Institute
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
โทรศัพท์ +66 2218 8117
อีเมล eric@chula.ac.th
link
Social Research Institute
สถาบันวิจัยสังคม
โทรศัพท์ +66 2218 7396
อีเมล cusri@chula.ac.th
link
The Institute of Biotechnology and Genetic Engineering
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
โทรศัพท์ +66 2218 8052
อีเมล ibge@chula.ac.th
link
Metallurgy and Materials Science Research Institute
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
โทรศัพท์ +66 2218 4209 – 12
อีเมล mmri@chula.ac.th
link
Institute of Asian Studies
สถาบันเอเชียศึกษา
โทรศัพท์ +66 2218 7464, +66 2251 5199
อีเมล ias@chula.ac.th
link
Institute of Thai Studies
สถาบันไทยศึกษา
โทรศัพท์ +66 2218 7495
อีเมล thstudies@chula.ac.th
link
หน่วยงาน การติดต่อ

สำนัก

หน่วยงาน การติดต่อ
Office of Information Technology
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ +66 2218 3314
อีเมล help@chula.ac.th
link
Faculty Promotion Committee Secretaria
สำนักกิจการวุฒยาจารย์
โทรศัพท์ +66 2218 3374
อีเมล fpcs@chula.ac.th
link
Office of the Registrar
สำนักงานการทะเบียน
โทรศัพท์ +66 2218 0016
อีเมล webreg@chula.ac.th
link
Office of Property Management
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
โทรศัพท์ +66 2218 3590 – 5
อีเมล cu.prop@chula.ac.th
link
Office of the University
สำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.)
Office of Academic Resources
สำนักงานวิทยทรัพยากร
โทรศัพท์ 0 2218 2929
อีเมล webmaster@car.chula.ac.th
link
Office of the University Council
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (สนภ.)
โทรศัพท์ +66 2218 3356
อีเมล council@chula.ac.th
link
Office of the University Councilฝ่ายประชุม สรรหา และแต่งตั้ง
โทรศัพท์ +66 2218 0178
อีเมล meeting.cc@chula.ac.th
ฝ่ายการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
โทรศัพท์ +66 2218 3329
งานบริหารทั่วไป
Internal Audit Office
สำนักตรวจสอบ
โทรศัพท์ +66 2218 3351
อีเมล audit_cu@chula.ac.th
link
Office of Fiscal Management, Accounts and Supplies
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.)
link
Division of Fiscal Budget
ฝ่ายการเงิน
โทรศัพท์ +66 2218 0093
Accounts Division
ฝ่ายการบัญชี
โทรศัพท์ +66 2218 0071 – 3
Supplies Division
ฝ่ายการพัสดุ
โทรศัพท์ +66 2218 0080
Office of Student Affairs
สำนักบริหารกิจการนิสิต (สบน.)
โทรศัพท์ +66 2218 7045
อีเมล studentaffairs@chula.ac.th
link
Division of Scholarships and Student Services
ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต
Division of Student Activities
ฝ่ายพัฒนานิสิต
Division of Student Affair Networks
ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต
Student Dormitory Unit
หน่วยหอพักนิสิต
link
Chula Student Wellness
หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต
โทรศัพท์ 02-218-0540
อีเมล chulastudentwellness@gmail.com
link
Office of Human Resources Management
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สบม.)
โทรศัพท์ +66 2218 0151 – 2
อีเมล hr@chula.ac.th
link
Division of Strategic HR Planning and Organizational Development
ฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร
โทรศัพท์ +66 2218 0158
Division of Employee Management and Partnership
ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ +66 2218 0160
Division of Employee Wellness and Welfare
ฝ่ายสิทธิประโยชน์และการดูแลทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ +66 2218 0263
Division of Learning and Human Resource Development
ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ +66 2218 0185​
Chief Transformation and Strategic Office (CTS)
สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน
โทรศัพท์ +66 2218 0222 – 7
อีเมล cts@chula.ac.th
link
Office of Planning and Budgeting
สำนักบริหารแผนและการงบประมาณ
โทรศัพท์ +66 2218 0054 – 63
link
Office of Physical Resources Management
สำนักบริหารระบบกายภาพ (สบภ.)
โทรศัพท์ +66 2218 0101 – 3
อีเมล prm@chula.ac.th
link
Division of Building and Facility Operations
ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานที่
Division of Architecture and Infrastructure
ฝ่ายสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
Division of Building and Facility Management and Physical Resources Information Management
ฝ่ายจัดการอาคารสถานที่และสารสนเทศระบบกายภาพ
Energy and Environment Unit
หน่วยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Office of Research Affairs
สำนักบริหารวิจัย (สบจ.)
โทรศัพท์ +66 2218 0203
อีเมล research@chula.ac.th
link
Division of Research Development and Integration
ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย
Division of Research Funding
ฝ่ายทุนวิจัย
Division of Research Analysis and Dissemination
ฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
Research Clinic Unit
หน่วยคลินิกวิจัย
Office of Academic Affairs (OAA)
สำนักบริหารวิชาการ (สบว.)
โทรศัพท์ +66 2218 0202
อีเมล academic@chula.ac.th
link
Division of Academic Development
ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
Division of Curriculum Standards
ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร
Division of Academic Funding Administration
ฝ่ายบริหารทุนวิชาการ
Office of International Affairs
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ (สบร.)
โทรศัพท์ +66 2218 3130
อีเมล int.off@chula.ac.th
link
Division of Foreign Affairs
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
Division of International Networks
ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ
Division of Foreign Student and Lecturer Services
ฝ่ายบริการนิสิตและอาจารย์ชาวต่างประเทศ
Office of Art and Cultural Chulalongkorn University
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม (สบศ.)
โทรศัพท์ +66 2218 3634 – 5
อีเมล chulaartculture@gmail.com
link
Division of Art and Cultural Development and Promotion
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Division of Museums and Art Galleries
ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
โทรศัพท์ +66 2218 3645
โทรศัพท์ +66 2218 7097 – 8
link
โทรศัพท์ +66 2218 3018 – 9
อีเมล dharma-centre@chula.ac.th
link
Dara Pirom Palace Museum
พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
โทรศัพท์ +66 5329 9175
อีเมล dara_museum@hotmail.com
link
Phra Chuthathut Ratchathan Museum
พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน
โทรศัพท์ +66 3821 6412
อีเมล wan_rakchat@hotmail.com
Chulalongkorn University Press
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 3269
อีเมล cupress@chula.ac.th
link
หน่วยงาน การติดต่อ

ศูนย์

หน่วยงาน การติดต่อ
Center of Law and Legal Affairs
ศูนย์กฎหมายและนิติการ (ศกน.)
โทรศัพท์ +66 2218 0193
link
Chulalongkorn University Enterprise Resource Planning (CU-ERP)
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย (ศจท.)
โทรศัพท์ +66 2218 0099
link
General Education Center (GEC@CU)
ศูนย์การศึกษาทั่วไป (ศศท.)
โทรศัพท์ +66 2218 3914 – 20
อีเมล gened@chula.ac.th
link
Chulalongkorn University Sports Center
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 2874 – 7
อีเมล cusc@chula.ac.th
link
Center of Excellence on Hazardous Substance Manage
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
โทรศัพท์ +66 2218 3952 – 4
อีเมล hsm@chula.ac.th
link
Center of Excellence for Biodiversity Management
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศัพท์ +66 2218 5273
link
Center of Excellence on Petrochemical and Material
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
โทรศัพท์ +66 2218 4171 – 2
อีเมล info@petromat.org
link
Center of Learning for the Region (CLNR)
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
โทรศัพท์ +66 2218 0087
อีเมล www.clnr.chula.ac.th
link
Science-policy Dialogue on Challenge of Global Environmental Change in Southeast Asia (SEA START)
ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทรศัพท์ +66 2218 9467
อีเมล info@start.or.th
link
Scientific and Technological Research Equipment Center
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 8101
อีเมล strec@chula.ac.th
link
CU-Rural Administration
ศูนย์จุฬา-ชนบท (ศจช.)
โทรศัพท์ +66 2218 3245
อีเมล rural@chula.ac.th
link
Chulalongkorn University Academic Testing Center
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 3704 – 6
อีเมล cuatc@chula.ac.th
link
Learning Innovation Center (LIC)
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (ศนว.)
โทรศัพท์ +66 2218 0242
อีเมล lic@chula.ac.th
link
Chula Unisearch
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 2880
อีเมล unisearch@chula.ac.th
link
Chulalongkorn University Health Service Center
ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0 2218 0568
อีเมล cuhc_2551@hotmail.com
link
Center of Central Administration
ศูนย์บริหารกลาง (ศหก.)
โทรศัพท์ +66 2218 0262
อีเมล central_admin@chula.ac.th
link
University Risk Management Center
ศูนย์บริหารความเสี่ยง (ศคส.)
โทรศัพท์ +66 2218 0267
อีเมล curiskcenter@gmail.com
link
Chulalongkorn University Alumni Ralations (CUAR)
ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ (ศพน.)
โทรศัพท์ +66 2218 3359 – 60
อีเมล cuar@chula.ac.th
link
Centre for Buddhist Studies
ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา
โทรศัพท์ +66 2218 4654
อีเมล cubs@chula.ac.th
link
Centre for European Studies (CES)
ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 3922 – 3
อีเมล ces@chula.ac.th
link
Chulalongkorn University Safety and Traffic Control Center
ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 3572 – 5
Center for Russian Studies
ศูนย์รัสเซียศึกษา
โทรศัพท์ +66 2218 3943
อีเมล crs@chula.ac.th
link
Revenue Analysis and Investment Center
ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน
โทรศัพท์ +66 2218 3217 – 8
อีเมล ric@chula.ac.th
link
The Halal Science Center
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.)
โทรศัพท์ +66 2218 1053 – 4
อีเมล info@halalscience.org
link
Center for Peace and Conflict Studies
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
โทรศัพท์ +66 2611 6175
อีเมล peace@rotarychula.org
link
The Asia Research Center of the Korean Foundation
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเซียของมูลนิธิเกาหลี
โทรศัพท์ +66 2218 3203
อีเมล arckfas@chula.ac.th
link
Chulalongkorn Laboratory Animal Center
ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศสท.)
โทรศัพท์ +66 2218 9540
link
Chulalongkorn University Communication Center (CCC)
ศูนย์สื่อสารองค์กร (ศสอ.)
link
Office of Information
กลุ่มภารกิจสารนิเทศ
โทรศัพท์ +66 2218 3365
อีเมล pr@chula.ac.th
Chula International Communication Center (CICC)
กลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ (CICC)
โทรศัพท์ +66 2218 3280
อีเมล cicc@chula.ac.th
link
Chulalongkorn University Book Center
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2160 5301 – 4
อีเมล cubook@chula.ac.th
link
ASEAN Studies Center
ศูนย์อาเซียนศึกษา
โทรศัพท์ +66 2218 3929
อีเมล asean@chula.ac.th
link
Indian Studies Center
ศูนย์อินเดียศึกษา
โทรศัพท์ +66 2218 3945
อีเมล natha.v@chula.ac.th
link
CU Innovation Hub
ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +669 3725 0808
อีเมล cu.innovation.hub@gmail.com
link
National Primate Research Center of Thailand
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
โทรศัพท์ +66 2218 5275
อีเมล cu.nprct@gmail.com
link
Center for Safety, Health and Environment
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ +66 2218 5222
อีเมล shecu@chula.ac.th
link
หน่วยงาน การติดต่อ

อื่นๆ

หน่วยงาน การติดต่อ
The Senior Faculty Club
ชมรมพฤทธาจารย์
โทรศัพท์ +66 2218 7025
อีเมล nutsuda.h@chula.ac.th
Chulalongkorn University Savings Cooperative Limited
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
โทรศัพท์ +66 2218 0555
อีเมล sav.coop@chula.ac.th
link
Chulalongkorn University Press
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 3565, +66 2215 1991 – 2
อีเมล cuprint@chula.ac.th
link
Chulalongkorn University Broadcasting Station
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ +66 2218 3970 – 4
อีเมล curadio@chula.ac.th
link
The Faculty Senate
สภาคณาจารย์
โทรศัพท์ +66 2218 7020 – 2
อีเมล facultysenate@chula.ac.th
link
The Faculty Club
สโมสรอาจารย์
โทรศัพท์ +66 2218 7026 – 8
อีเมล info@cufc.chula.ac.th
link
Center of Excellence for Thai Music and Culture Research
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัฒนธรรมดนตรีไทย
โทรศัพท์ +66 2218 4582
link
หน่วยงาน การติดต่อ

Chula is the place to discover one’s true individuality and the years I spent here were most enjoyable.

Rossukhon Kongket Alumni, Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University