ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานวิสาหกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยในการดำเนินการร่วมกับองค์กรภายนอก เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนางานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรูปแบบการบริหารงานชัดเจนและเป็นอิสระ จึงทำให้ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว มีความคล่องตัวและความยืดหยุ่นสูง และสามารถตอบโจทย์ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี

Contact

Chula Unisearch

โทรศัพท์ 0 2218 2880
โทรสาร 0 2218 2859
อีเมล unisearch@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.unisearch.chula.ac.th/index.php/th
Facebook www.facebook.com/ChulaUnisearch

Chula’s encouragement and support for research is excellent for teachers, students, and the public.

Associate Professor Dr. Suchana Chavanich Faculty of Science, Chulalongkorn University