งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

Transforming the ASEAN Economic Community (AEC) into A Global Services Hub: Enhancing the Competitiveness of the Health Services Sector in Thailand

ดำเนินโครงการโดย: รศ. ดร. ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติและคณะ

ร่วมมือกับ: กระทรวงสาธารณสุข

เกี่ยวกับโครงการ:

การเดินทางเพื่อรักษาทางการแพทย์มีมานานหลายพันปีแล้ว แต่ล่าสุดเมื่อปี 1970 เมื่อบุคคลที่ร่ำรวยในประเทศกำลังพัฒนาได้เดินทางไปประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์ การบริการด้านสาธารณสุขจึงมีมูลค่าประมาณ 63,822 ล้านบาทในปี 2551 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62 โดยบริการทางการแพทย์คิดเป็นร้อยละ 27 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อการส่งเสริมด้านสุขภาพ ดังนี้

  1. ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT สำหรับภาคบริการสุขภาพในประเทศไทย
  2. ดำเนินการวิเคราะห์นโยบาย / ระเบียบข้อบังคับ / การสนับสนุนสถาบันสำหรับภาคบริการสุขภาพในประเทศไทย
  3. พัฒนาโปรไฟล์ของ บริษัท ที่ถือเป็นผู้ให้บริการสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพ
  4. ให้คำแนะนำจากผลการวิเคราะห์ SWOT รวมทั้งจากผลการวิเคราะห์นโยบาย / ระเบียบข้อบังคับ / การสนับสนุนสถาบันเกี่ยวกับการที่ไทยสามารถเพิ่มตำแหน่งให้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางการให้บริการระดับโลกในภูมิภาค

Chula produces able graduates who become quality citizens for society.

Prof. Bundhit Eua-arporn President of Chulalongkorn University