Calendar

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม การจัดอบรม การเสวนา การเปิดรับสมัครนิสิต และนิทรรศการด้านดนตรี-ศิลปะ อันทรงคุณค่าที่ให้ทั้งสาระความรู้ เกร็ดแง่มุมทางประวัติศาสตร์ การเมือง และเศรษฐกิจ เพียงท่านติดตามข่าวกิจกรรมจากเว็บไซต์กิจกรรมนี้ ท่านจะทราบข่าวกิจกรรมล่วงหน้า และไม่พลาดทุกกิจกรรมดีๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าสู่เว็บไซต์ปฏิทินกิจกรรม

Chula’s encouragement and support for research is excellent for teachers, students, and the public.

Associate Professor Dr. Suchana Chavanich Faculty of Science, Chulalongkorn University

SEARCH

X