november, 2019

30nov9:00 am12:00 amสัมมนา Computational Thinking “CODIND” เสริมสร้างทักษะความคิดของเด็กไทยในยุคดิจิทัล ฝันไป หรือทำได้จริง”  

รายละเอียดงาน/กิจกรรม

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง Computational Thinking “CODIND” เสริมสร้างทักษะความคิดของเด็กไทยในยุคดิจิทัล ฝันไป หรือทำได้จริง”  ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ โดยมี

  • ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา อดีตผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • ดร.เขมวดี พงศานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคำนวณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • ดร.โชติมา หนูพริก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถเป็นเลิศ สวก. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.)
  • อ.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการศึกษา รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมช.) การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เป็นวิทยากร

จัดโดยนิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ทาง QR Code หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ EDUseminarREG@gmail.com

เวลาที่จัดงาน/กิจกรรม

(Saturday) 9:00 am - 12:00 am

ค้นหา

X