november, 2019

16nov9:00 am4:00 pmสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปักเปลี่ยนเมือง” กับการใช้พื้นที่สาธารณะ

รายละเอียดงาน/กิจกรรม

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร์ และแผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม คนไทย 4.0  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปักเปลี่ยนเมือง” กับการใช้พื้นที่สาธารณะ (Pin your point, Point your pain) ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)  เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลเปิดที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในการเป็นส่วนหนึ่งของการรายงาน ตรวจสอบ และต่อยอดการใช้ประโยชน์ ตลอดจนผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการนี้

พบกับกิจกรรม “ชีวิตสาธารณะ” “บุคลิกมนุษย์เมือง” “พื้นที่สาธารณะ : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” และการบรรยายเรื่อง “การใช้ชีวิตบนพื้นที่สาธารณะแห่งอนาคต” โดย ผศ.คมกริช ธนะแพทย์ ที่ปรึกษาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่โทร. 0-2234-0293 หรือ www.uddc.net

เวลาที่จัดงาน/กิจกรรม

(Saturday) 9:00 am - 4:00 pm

ค้นหา

X