january, 2020

27jan(jan 27)4:30 pm29(jan 29)7:00 pmอบรม "ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย"

รายละเอียดงาน/กิจกรรม

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย” ประจำเดือนมกราคม 2563 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2563 เวลา 16.30 – 19.00 น. ณ ห้อง 208 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้เข้าอบรมและสอบผ่านการวัดความรู้ จะได้รับใบรับรองจากศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://www.shecu.chula.ac.th/home/train-list.asp?train=61

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร.0-2218-5230, 08-1345-4868  หรือ อีเมล woraluk.ma@chula.ac.th

เวลาที่จัดงาน/กิจกรรม

27 (Monday) 4:30 pm - 29 (Wednesday) 7:00 pm

ค้นหา

X